Ротацията на културите е важна практика, която не бива да се подценява. Тя е елемент за поддържане и повишаване на почвеното плодородие.Заедно с другите агрономически практики, ротацията на културите или т.нар. сеитбооборот е съществен ресурс за повишаване на добивите.

За ротация на културите се говори, когато различни култивации се редуват по определен начин върху един и същ терен; една култура се повтаря във времето по определен график. Така могат да се осъществят двегодишни, тригодишни, четеригодишни ротации и т.н. Ротацията на културите се състои в предотратяването на практиката върху един определен терен да се реализира два последователни пъти един културен цикъл на едно и също растение или на растение от същото семейство.


Ротацията има различни преимущества

  • - допринася за преустановяване на жизнения цикъл на вредните организми, свързани с една определена култура,  редуване на растенията от различни семейства /например, редуването между житни и маслодайни растения от типа на пшеници и рапица/ позволява да се преустанови цикъла на намножаване на някои плевели;
  • - поради разнообразието на кореновите системи, профилът на почвата се очертава  по-добре, което води до подобряване на нейните физически характеристики и особено на нейтата структура /като се ограничават сбиването  и разрушаването й/ и респективно, на храненето на растенията;
  • - засаждането на зеленчукови култури позволява добавянето на симбиотичен азот в почвата, по общо казано съставът на различните културни остатъци допринася за качеството на хумуса. Всичко това означава, че ротацията има важен ефект за жизнения цикъл на почвата и за храненто на растенията.

Друго преимущество може да представлява по-доброто преразпределение на работното натоварване на терена, чрез обогатяването на цикъла с ротация на тревни култури или угари.

Ротацията се основава на строги принципи. Чрез нея се преодоляват негативните последици от намножаване на болести, неприятели и плевели.

Подхранване на зимните житни култури

Изборът на културите се прави в зависимост от целите и нуждите на земеделския стопанин, но при строго съблюдаване на аграрните практики, като обработка на почвата и контрола на кореновия антагонизъм и на растенията-вредители, чрез плевене или използване на хербициди.

Могат да се редуват различни семейства като зърнени, бобови, маслодайни култури, както и есенни видове с пролетни.


Редуване

И така, препоръчва се редуването на пшеница с царевица, поради риска от фузариоза. За да се избягна  болестите, соята не трябва да се култивира две поредни години. По същият начин, трябва да се обръща внимание на хербицидите, използвани за всяка следваща култура, за да се предотврати опасността от  това, прекалената употреба на някои химически съединения да доведе до семекция на резистентните плевели.

Изборът може да се съобрази и с ефекта от предшестващата кулутура, като източник на симбиотичен азот, както се натрупва при бобовите култури. Например соята е един добър предшественик на житото, а отглеждането на рапица преди житото би повишило с около 1 тон на хектар.

Прецизно земеделие: интегриран подход

За да се установи разликата между загубите на въглерод, поради минерализацията на органичната материя и приноса от изкуствени торове или растителни остатъци, може да се използва хумусният баланс.

И накрая, ротацията може да допренесе за известно равновесие при почвите предназначени за всякакви култури, както и една стабилност, пред годините на квотата, определена за всяка една инвестиция-нещо, което не винаги пазарите позволяват, въпреки, че някои култури могат да преодолеят фазите на развитие или противодействие.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Календар на зеленчукопроизводителя за февруари

Най-важното за вегетационните поливки на зеленчуците?

Приготвяне на работни разтвори за растителна защита