Прилагането на Украинската помощ се удължава с още 6 месеца, до 31 декември 2024 г. Това реши на 2 май Европейската комисия (ЕК), приемайки изменение на Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход. 

Четете още: Украинската помощ ще бъде изплатена на 9 май

Удължаването засяга само някои разпоредби на Рамката, насочени към справяне с продължаващите пазарни смущения, конкретно в секторите на селското стопанство и рибарството.

Какво означава това за България? Ако правителството реши и при актуализацията на бюджета през лятото осигури бюджет, може да има втори транш по Украинската помощ за фермерите тази годината.

Към момента са отпуснати 295 млн. лв., които се очаква да бъдат платени на 9 май. Освен 166 млн. лв. за т. нар. чувствителни сектори, за първи път са заделени и 129 млн. лв. за зърнопроизводство. Отделно ще бъдат изплатени до 16 млн. лв. по схемата на държавна „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“, разработена съгласно въпросната Временна рамка заради войната в Украйна.

А каква е предисторията, за да се стигне до удължаване на помощта на европейско ниво? На 11 април 2024 г. Комисията се консултира с държавите членки относно продължаващото сериозно смущение в икономиката. Тя също така взе под внимание заключенията на Европейския съвет от 17 и 18 април 2024 г. относно значението на устойчивия и устойчив селскостопански сектор за продоволствената сигурност и стратегическата автономност на ЕС.

Това решение за забавяне на постепенното премахване на Временната рамка позволява на държавите членки да предоставят ограничени количества помощ на компании, работещи в тези сектори. Дава им повече време за прилагане на мерки за подкрепа, ако е необходимо.

Удължаването не включва обаче увеличение на тавана за прилагане на помощта, който остава както досега – до 280 000 евро.

Освен това Комисията ще започне преразглеждане на Регламента de minimis за селското стопанство в светлината на инфлационния натиск през последните години и високите цени на стоките, засягащи селскостопанския сектор. 

Към момента държавите членки могат да предоставят подкрепа на селскостопанския сектор до 20 000 евро на бенефициент (25 000 евро, ако държавата членка има централен регистър за регистриране на помощта de minimis ) за период от 3 години без предварително уведомление до Комисията за одобрение. 

Правилата по de minimis бяха последно променяни през 2019 г. и ще се нуждаят от преразглеждане, преди да изтекат на 31 декември 2027 г.

Заедно с още 13 държави членки България настоява за двойно увеличаване на тавана по de minimis – до 50 000 евро.