Прецизно земеделиеПрецизното земеделие е нова популярна концепция за производство. Прецизното земеделие може да бъде определено като комплексна система, предназначена за оптимизиране на селскостопанското производство чрез използване на информация за земеделските културите, модерните технологии и методи. Всъщност единния подход към прецизното земеделие започва с планирането на селскостопанското производство и включва обработка на почвата, засяване, прилагането на химикали, събиране на реколтата и последваща обработка на почвата след прибиране на реколтата.

Цели на прецизното земеделие

Интегрираното „прецизно земеделие” има 5 основни цели:

  • Повишаване на ефективността на селскостопанско производството
  • Подобряване на качеството на продукцията
  • По-ефективното използване на химикали
  • Икономия на енергия
  • Опазване на почвата и подпочвените води

Ключове към успеха на прецизното земеделие

За да успее „прецизното земеделие” то трябва са се основава на три основни елемента:

  • Информация
  • Технологии
  • Управление

Информацията е може би най-ценният ресурс за земеделските производители. Навременната и точна информация е важна във всички етапи на производството, от планирането до обработка на почвата след прибиране на продукцията. Информацията за земеделските производители включва характеристики на културите, свойствата на почвата, изискванията за употреба на торовете, популация на плевелите, данни за добивите и др. Земеделските производители, използващи технологията на прецизното земеделие трябва да търсят и използват информацията във всеки етап.

Съвременните технологии са вторият ключ към успеха. В момента имаме бързо развитие на новите технологии и земеделският производител трябва да върви в крак с промените, които могат да допринесат ползи за производството му. Компютрите са пример на такива технологии. Компютърът може да помогне на фермерите по-ефективно обработват и използват информация. Компютърните програми, включително и електронни таблици, бази данни, географски информационни системи (GIS) и други видове приложен софтуер отдавна са разработени и се предлагат на пазара. Глобалната система за позициониране (GPS) дава на земеделските производители възможността да се определи конкретното местоположение на терена с точност до няколко сантиметра. Използвайки данните за позициониране заедно с другата информация, посочена по-горе, земеделският производител може да използва функцията GIS за картографиране на полетата. В момента съществуват или са в стадии на развитие специални сензори, които могат да показват състоянието на почвата, условията, състоянието на посевите и процеса на събиране на реколтата и предоставят данни, които се използват за коригиране или контролни операции.

Мениджмънта” е третия ключ към успеха, и съчетава тази съществуваща технология в една интегрирана система. Без добро управление и използване на технологии, прецизното земеделие няма да бъде ефективно. Земеделските производители трябва да знаят как да се тълкуват информацията, как да използват технологиите и вземат обосновани решения.

Методи. За да използвате технологията на прецизното земеделие фермерите трябва да изберат и използват на необходимото оборудване. В момента има огромен избор на модерно оборудване. Потребителите трябва да направят сериозна оценка на оборудването, което възнамеряват да купуват. Например, при въвеждане на жимикали в почвата целта е да ги приложат на правилното място и с правилната дозировка. Грешките с дозировките на препарати трябва да бъдат сведени до минимум. С избирането на оборудване, което с висока точност определя дозата, производителят достига първата фаза на технологията за прецизно земеделие. Същата концепция е валидна и за засаждане, оран, събиране на реколтата и др. Производителите не трябва да бързат да използва цялата система наведнъж до този момент, в който те не определят кои елементи ще бъдат особено полезни за тяхното стопанство. Като се има предвид по-горните фактори, сложната система на „прецизно земеделие” може да се разглежда в две фази:

Управление прилагано във връзка с определено място

Контрол след прибиране на реколтата

Управление във връзка с конкретното място е полева фаза на производствената система. След получаване на необходимото оборудване и технологии, земеделският производител може да реши да продължи да обработва полето като едно цяло, или като съвкупност от отделни места. С един цялостен подход, цялата област се третира като цяло, а решенията се вземат въз основа на данните за цялата област. Когато се подхожда към полето, като съвкупност от отделни различни секции, цялата област е разделена на малки парцели и решения се вземат в зависимост от изискванията за всеки от разделите на областта. Технологиите GPS/GIS и специализираното оборудване се използват за извършването на операции в зависимост от изискванията на всеки отделен парцел. В резултат на обработката всеки участък, в съответствие със специфичните изисквания елиминира излишното използване на химикали, както и засаждането в области, където семената няма да покълнат. В същото време се гарантира използването на завишени дози химикали в тези места, където е необходимо. Обработката след прибиране на реколтата е вторият етап на интегрирания подход. С помощта на специални сензори се обезпечава мониторинг на процесите след прибиране на реколтата, използват се компютри за подобряване на качеството на продукта или намаляване на енергийните разходи. По този начин, на потребителите се гарантира доставката на продукти от високо качество.

Как да започне работата по използването на технологията за отглеждане на земеделски култури чрез прецизно земеделие?

Проверява се наличната информация. Уверявате се, че разбирате текущата ситуация. Внимателно се проверят всички полета с данни, карти и се вземат производствени решения. Добавят се данните. Проверява се за повече налична информация. Консултирате се с други производители, особено с тези, които са постигнали успех във вашия регион.

Разглеждат се наличните технологии. Проверява се кои са валидни за вашия бизнес. Намира се отправна точка. Има няколко пункта, от които започва работата по технологията за прецизно земеделие. Най-често срещаните са: мониторинг на производителността, навигация на техниката, избора на почвени проби за анализ и проверка на полета. Проверяват се резултатите. Проверява се какво работи и какво не. Разработва се стратегия. Приема се решение как да се разшири използването на прецизното земеделие, ако е необходимо. Определя се какви технологии ще използвате в бъдеще.

Изводи. Всъщност комплексния подход към прецизно земеделието трябва да обхваща всички етапи на производството, от планирането до прибирането на реколтата и след това обработката на почвата. Информацията, технологиите и управлението са обединени в производствена система, която повишава ефективността на производството, качеството на продуктите, позволява по-ефективно използване на химичните вещества, спестява енергия и предпазва почвата и подпочвените води.