Семепроизводството на различни култури се превръща в атрактивна ниша в земеделието, която все още не е овладяна от български компании. Затова и повечето институти в системата на Селскостопанска академия (ССА) през последните години разработват специални технологии както за производство на посадъчен материал, така и за семена, с които българските стопани да добавят стойност към продукцията си. 

С подобна нова технология за семепроизводство на многогодишни житни треви могат да се похвалят от Института по фуражните култури – Плевен, съобщават от Селскостопанска академия.

Технологията е нова, оригинална, въвежда нови български сортове от различни видове многогодишни житни треви, както и предлага адекватна и специфична агротехника, подходяща за българските условия на семепроизводство, допълват учените. С подобна технология обаче регистрирани семепроизводители могат да разширят асортимента на предлаганите семена поради голямото търсене на пазара. 

Технологията за семепроизводство на многогодишни житни треви е съобразена със Стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Принципите на добрата растителнозащитна практика, казват още експертите.

Направена е характеристика на видове и сортове многогодишни житни фуражни култури, подходящи за създаването на сяти ливади и пасища и декоративни цели, които са сертифицирани и вписани в сортовата листа на Република България, в т.ч. 8 сорта от 6 вида: ежова главица “Дъбрава”, тръстиковидна власатка “Албена”, безосилеста овсига “Ника”, новите сортове от пасищен райграс - ИФК “Хармония”, “Тетрани” и “Тетрамис”, гребенчат житняк “Свежина” и пустинен житняк “Морава”, както и селекционни популации от ливадна и червена власатки.


Технологията включва подробна информация относно агротехниката при създаване на семепроизводни посеви, включително определяне и подготовка на площите, обработка на почвата, торене, избор на подходящи видове и сортове и, сеитба, растително-защитни мероприятия, особености при цъфтеж и опрашване, апробация, зрелост, оронване, прибиране, почистване и съхранение.

По данни на експертите за задоволяване на нуждите на страната от семена на многогодишни житни треви са необходими около 50 хиляди декара семепроизводни посеви, в т.ч. около 150 декара предбазови и хиляда декара базови. 

Технологията за семепроизводство на многогодишни житни треви е създадена от авторски колектив от Институт по фуражните култури – Плевен в състав проф. д-р Анелия Кътова, доц. д-р Пламен Серафимов, доц. д-р Ирена Голубинова, проф. д-р Ивелина Николова, проф. дсн Тодор Кертиков, проф. д-р Вилиана Василева с помощта на Институт по царевицата – Кнежа и доц. д-р Емил Василев.