Почвеното плодородие е най-ценното качество на почвите.  Плодородието на почвите може да се възстанови, чрез внасяне на оборски тор.

Под оборски тор се разбират изпражненията и урината на селскостопанските животни - коне, говеда, свине, овце и кози, а така също и разните видове домашни птици, както и отпадъци от храната им. Този оборския тор действа благоприятно на почвата, като увеличава съдържанието на минерални хранителни вещества. По този начин се стимулира растежът на растенията, засети на наторената почва, предоставя се храна на бактериите и гъбите. При този процес първо се освобождават аминокиселините. След това разграждането продължава до крайния резултат - амоняк, въглероден двуокис и вода. Докато въглеродният двуокис излита в атмосферата, то амоняка е чист азотен тор, който се ползва от коренчетата на растенията.

Оборският тор е добра среда на дъждовните червеи, които обработват почвата и създават почвена аерация. Още по-ценното качество на оборският тор е това, че при гниенето на органичните вещества се отделя една слузеста маса, която слепва дребните почвени частици и се създава така необходимата структура на почвата. Това спомага за устойчивостта на почвата срещу водната и ветрова ерозия, както и за създаване на порьозност за проникване на влагата в нея. Ценно качество на оборския тор е това, че той дава на почвата така необходимите микроелементи като калий, манган, магнезий, цинк и др., които са необходими за качеството на храните.

Количеството на внесения оборски тор не бива да се ограничава. Той може да стигне от 3 до 5 тона на декар, като трябва да се съхранява правилно в циментови торища, където да има способ да се обърква, за да може да ферментира правилно за навлизане в него на кислород, така нужен на аеробните бактерии. Изхвърлянето на оборският тор на нивите трябва да става преди заораването, тъй като ако се остави да презимува на открито по нивите, дъждовната вода и снеговете при топенето отмиват ценните му сокове. След изгниването си в почвата оборският тор се превръща в хумус, с множество полезни микроорганизми и дребни почвообразуващи животинки, като увеличава порьозноста на тежките глинести почви и улеснява обработката им.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Торене на плододаващи ябълкови дървета

Торене на сливовите дръвчета с различните видове тор

Подхранване на ягодоплодните култури с азотни торове

Ранно подхранване на зимните посеви