компост За поддържане на биологичното равновесие в природата и на почвеното плодородие е необходимо всички органични отпадъци от растителен и животински произход да се превръщат в органични торове и да се използват за торене. Това става, като се подложат на специална предварителна обработка, наречена компостиране, за да се разложат до по-прости органични съединения. В практиката най-често се компостират слама, смесени растителни отпадъци и градски боклук.

Компост от слама (изкуствен оборски тор)

Излишната слама в стопанствата се компостира с азотен тор. Нарязана, сламата се наслоява на пластове, като последователно върху всеки пласт се посипва азотен тор (2-3 кг за 1 тон слама) и се овлажнява с вода в количество, равно на масата на сламата (вместо вода и азотен тор може да се използва торова течност). При създадените аеробни условия за 10-15 дни температурата на сламата се повишава на 60-65°С. Купчината се притъпква, за да продължи по-нататък разлагането при анаеробни условия.

Ферментацията продължава 3-5 месеца. Получава се органичен тор, който по състав и действие не се отличава от обикновения оборски тор.

Смесен компост

За получаване на смесен компост се използват различни видове органични отпадъци от стопанствата и домакинствата - растителни, кланични, дворна смет и др. Градският боклук от жилищата е необходимо предварително да се пресее за отстраняване на ненужните отпадъци (стъкла, тухли, метали). Компостирането се извършва, като се натрупват и същевременно се овлажняват отпадъците на фигури (широки в основата 3-4 м, на върха 1,5-2 м, високи 1,5 и дълги според количеството на отпадъците) върху предварително изкопан канал, широк 30 см и дълбок 30-40 см, покрит с дървена скара. При натрупването на отпадъците през 2-3 м се поставят вертикални комини с капаци за допълнително аериране, на органичната маса. Ферментацията се извършва при аеробни условия, затова периодично, когато температурата се повиши до 70- 75°С, комините се отварят, за да се отдели образувалият се въглероден двуокис и да навлезе свеж въздух.

В зависимост от изходните материали ферментацията продължава от 3-4 до 12 месеца. Компостът е готов, когато се превърне в еднородна зърнеста маса. За отстраняване на инертните примеси се пресява.

Съдържанието на хранителни вещества в смесения компост е твърде различно и зависи от изходните материали. Те се намират в по-леснеусвоима форма, отколкото в обикновения оборски тор. Смесеният компост се използва за основно и предсеитбено торене и за подхранване на зеленчукови и цветни градини. Употребява се в количество от 1 500 до 5 000 кг на декар.