В козевъдството основни методи на развъждане са чистопородното развъждане и кръстосването.

Чистопородно развъждане на козите

При чистопородното развъждане на козите се съешават женски и мъжки животни от една и съща порода. Основната задача е да се усъвършенства породата, непрекъснато да се подобряват стопанските и биологичните качества на животните - млечността, плодовитостта, теглото, конституцията, устойчивостта и т. н. Добри резултати се получават при грижлив отбор на животните, притежаващи желаните стопански полезни признаци, които се предават на потомството. Освен това трябва да се полагат добри грижи, правилно и пълноценно да се хранят и използват. При чистопородното развъждане на козите осигуряването на добри условия на отглеждане е особено необходимо за подрастващите ярета, козички и пръчлета. При целенасочена и системно водена развъдно-подобрителна работа, правилно хранене и отглеждане младите животни се развиват нормално и надвишават като възрастни продуктивността на родителите си. Това е и крайната цел на чистопородното развъждане при козите, което най-често се прилага в племенните ферми.

При чистопородното развъждане на козите в личното стопанство, където броят на майките е малък (1-3 кози), има опасност от родствено развъждане. Родственото развъждане на козите довежда до отрицателни последствия - израждане, отслабване на конституцията на животните, намаляване на продуктивността, неустойчивост на редица болести и т.н. За да се избегнат тези недостатъци, през 2-3 години трябва да се подменят разплодниците и да има най-малко по 2 неродствени пръча за използване.

Кръстосване на козите

При кръстосване на козите и пръчовете, които се съешават, са от две различни породи. Местните примитивни и нископродуктивни кози се заплождат със саанизирани пръчове. Обикновено се получават кръстоски, които са жизнени, здрави и по-продуктивни от майките си. В сравнение с внасяните чистопородни саанизирани животни кръстоските по-лесно се приспособяват към околната среда и по-добре използват фуражите, произвеждани в района на отглеждане.

За нормалното развитие и израстване на приплодите-кръстоски във високопродуктивни кози с добра конституция и издръжливост трябва да се осигуряват добри условия на отглеждане, хранене и използване на подрастващите и възрастните животни.

В козевъдството се прилагат следните видове кръстосване: поглъщателно, възпроизводително и промишлено.

Поглъщателно или последователно кръстосване

При него нископродуктивните кози от всяко следващо поколение се заплождат с чистопородни пръчове, докато се получат животни, напълно сходни с породата-подобрителка. Най-често сходството се получава в IV-то или V-то поколение.

Поглъщателното кръстосване в много случаи, особено когато липсват или в процеса на провеждането му не се създават необходимите условия за правилно отглеждане на животните, води към отрицателни резултати. Приплодите-кръстоски, особено с по-голяма кръвност от породата-подобрителка, губят ценните качества на местните кози - издръжливост, приспособеност към местните климатични и фуражни особености, добра окосменост за предпазване от студа и т.н. Ето защо то може да се препоръча само за стопаните, които могат да осигуряват много добри условия, за животните.

Възпроизводително кръстосване

При възпроизводителното кръстосване се използват чистопородни пръчове от една (просто кръстосване) или две (сложно кръстосване) породи до получаване на кръстоски от II или III поколение и след това се преминава към вътрешно развъждане на животните, от желания тип. Основната цел е да се използват ценните качества на местните кози - здрава костна система, издръжливост за отглеждане към фуражните и природно-климатични условия на района - и на породата-подобрителка - висока млечност и много добра скорозрелост и плодовитост.

Промишлено кръстосване

При промишленото кръстосване козите от една порода се съешават с пръчове от друга порода и получените кръстоски от I поколение не се използват за разплод, а се колят на 6-7-месечна възраст за получаване на месо и кожи.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Естествено отглеждане на яретата през бозайния период

Тогенбургска коза (Toggenburg)

Породи кози за мляко

Порода кози Боер е единствената порода кози за месо