В по-големите ферми може да се прилага машинно доене на овцете. За успешното приложение на машинното доене на овцете е необходимо да се спазват някои изисквания. От първостепенно значение е овцете да имат вимета подходящи за такъв тип на доене. Една задълбочена и системна селекция е предпоставка за намаляване варирането на параметрите на вимето при отделните породи и създаването на типизирани стада, отговарящи на стандарта за доилни инсталации.

В зависимост от кривите на млекоотдаване при доенето овцете се разделят на три групи. В първата са включени тези, които отдават млякото на два етапа и техните криви са двувърхи. Първият връх е млякото издоено от млечната цистерна през първите 20-30 секунди, отчитано от момента на поставяне на доилните апарати и появата на първите струйки до прекъсване на млечния поток. След къс интервал от време (12-18 секунди) започва изтичане и на млякото от алвеолите изразено чрез втория връх. Времетраенето на този период е 30-32 секунди. Полученото мляко от двата етапа на млекоотдаване е обратно пропорционално. Млякото колкото е повече през първия период, толкова е по-малко от втория.

Втората група включва овце с едновърха крива на млекоотдаване. При машинното доене на овцете се издоява само цистералната порция. Алвеоларното се получава само чрез допълнителен масаж или с ръчно издояване. Овцете от третата група имат постоянно, бавно изтичане на млякото. Веднага след изтичане на цистералната порция, без какъвто и да е интервал следва отделянето на млякото от алвеолите.

Всичко, посочено до сега, показва че е необходимо типизиране на овцете не само по морфологични особености на вимето, но и по функционални (скорост на издояване, време на издояване, на доиздояване и др.).

От особено значение при доенето на овцете е т.нар. честота на доене. Това е важно както за нормалните функции на млечната жлеза, така и за повишаване качеството на надоено мляко. Изследвания при отделните породи, показват че най-добра организация се постига при двукратно доене на овцете, въпреки че при триктатното дойната млечност е с 12-15% по-висока. При овце отглеждани оборно е възможно да се прилага трикратно доене. Препоръчва се при стада с достигната млечност над 100 литра.

Техническите характеристики на доилната машина влияят върху доилния процес. Те се конструират и експлоатират съобразно физиологичните особености на овцете, за да се постигне пълно издояване При нашите породи овце най-благоприятно е издояването при 120 пулсации в минута, височина на вакуума 380 мм живачен стълб (50,66 кРа) и тактово съотношение 50:500. При машинното доене е задължително прилагането на ръчни операции, междинен масаж и машинно доиздояване за постигането на високи резултати.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Лакон - порода овце за мляко

Дъбенска овца - съчетание на добра продуктивност и резистентност

Каракачанска овца

Как да изберем овце от тънкорунни породи за разплод?