сеялки за окопни култури Окопните култури за разлика от културите със слята повърхност се нуждаят от по-голяма хранителна площ. Ето защо при тях се прилага широкоредова и пунктирна сеитба.

Широкоредова сеитба

Широкоредова сеитба се прилага при култури, които за нормалното си развитие се нуждаят от по-голяма хранителна площ. Ширината на междуредовите разстояния и на разстоянията между растенията в реда се определят в зависимост от изискванията на културите към хранителната площ, сорта, целта на отглеждане на растенията, почвено-климатичните условия, начина за извършване на междуредовата обработка и т.н. Например царевицата за зърно се засява на по-големи междуредови и вътрешноредови разстояния от фуражната царевица. Захарното цвекло при неполивни условия се засява на разстояние между редовете 44,5 см, а при поливни условия - на 60 см и т.н.

Широкоредовото засяване на културите дава възможност за извършване на междуредова обработка, посредством която става разрохкване на почвата и по-пълно задържане на влагата в нея, подрязване и унищожаване на плевелите, заравяне на торове и т.н.

Широкоредовата сеитба се извършва със специални сеялки - царевични, цвеклови, памукови и др., или с обикновени сеялки, част от ботушите на които са изключени, а останалите са разместени на необходимите разстояния.

Пунктирна сеитба

За засяване на окопните култури в нашата страна широко приложение намира пунктирната сеитба.

При пунктирната сеитба семената се засяват по едно на определени разстояния в реда. Тя има редица предимства в сравнение с останалите начини за засяване на окопните култури: сеитбената норма е по-малка; не е необходимо ръчно подреждане на посева, което дава възможност напълно да се механизират всички производствени процеси, свързана с отглеждането на културите, и да се намали себестойността на продукцията; още в началото на развитието си растенията са поставени при оптимални условия на растеж и развитие, което е гаранция за получаване на високи добиви.

Пунктирната сеитба се извършва със специални пневматични сеялки, за които в зависимост от формата и големината на семената се подбират такива дискове, които да пропускат само по едно семе на необходимото разстояние.

Пунктирната сеитба се препоръчва за всички окопни култури - царевица, слънчоглед, памук, цвекло (когато за посев се използват едносеменни съплодия) и др.