разсад Посевният и посадъчният материал имат голямо значение както за количеството на добива, така и за качеството на продукцията. Посевен материал са семената, плодовете и съплодията на културните растения, които се използуват за сеитба. А посадъчен материал е разсадът (домати, пипер, тютюн), клубените (картофи), луковиците (лук, чесън), коренищата (мента), издънките (малина), розетките (ягода) и др., които служат за вегетативно размножаване на растенията.

Качества на посевния материал

Най-важните показатели, които определят качествата на посевния материал, са произходът, чистотата (видовата и сортовата чистота, примесите от плевелни семена, инертните примеси и др.), кълняемостта и кълняемата енергия, жизнеспособността, стопанската стойност, влажността, абсолютната маса, заразеността на семената с болести и неприятели, цветът, блясъкът, вкусът и миризмата на семената.

Произход на семената

Произходът на семената има съществено значение за количеството на добивите. Обикновено от семена с местен произход се получават по-високи добиви, но има случаи, когато пренесените от друг район семена дават по-високи добиви, отколкото отглежданите от същия сорт при местни условия.

Сортова чистота

Важно условие за получаване на високи добиви от културните растения е да се използват за посев чистосортови, подходящи за конкретните почвено-климатични условия семена. Сортовата чистота на семената се определя в зависимост от примесите в тях на други сортове от същия вид. Тя се установява през време на вегетацията на растенията чрез сортова апробация.

Чистота на посевния материал

За сеитба трябва да се употребяват чисти семена. Под чистота на посевния материал се разбира масата на чистите семена от дадена култура, изразена в проценти. Към чистите семена се отнасят всички цели или частично повредени семена (счупени, смазани, повредени от болести и неприятели) със запазен зародиш, годни да покълнат.

Кълняемост и кълняема енергия

Кълняемостта е най-важният показател за годността на семената да образуват нормални кълнове при оптимални условия за покълване за определен срок (пшеница, ръж, ечемик, царевица, фасул, грах, слънчоглед - 7 дни; ориз, овес - 8 дни и т.н.). Тя се изразява в процент. Например при житните зърнени култури тя трябва да бъде висока - 98-100% и не по-ниска от 90-95%.

Кълняемата енергия показва процента на нормално покълналите семена при оптимални условия за кълнене в срок, по-малък от срока, за който се определя кълняемостта (пшеница, ръж, ечемик, царевица, фасул, грах, слънчоглед за 4 дни; ориз, овес за 5 дни и т.н.). Колкото по-висока е кълняемата енергия на семената, толкова по-бързо и по-дружно те поникват и дават по-силни и по-жизнеспособни кълнове и по-високи добиви.

Жизнеспособност

Понякога нормално развити семена, поставени при подходяща влага, температура и въздух, не покълнват или показват ниска кълняемост. За да се установи дали семената действително са загубили кълняемост или причините са други - физиологично недоузряване, твърди семенни обвивки (при семената на бобовите култури) и др. - определя се жизнеспособността на семената, т.е. потенциалната им способност да кълнят.

Стопанска стойност

Стопанската стойност на семената има голямо практическо значение за правилното определяне на сеитбената норма, тъй като не всички чисти семена са кълняемоспособни. Тя показва процента на чистите семена от дадена култура, които същевременно притежават и кълняемост. Ето защо използването за посев на семена с ниска стопанска стойност не е оправдано както от агротехническа, така и от икономическа гледна точка.

Маса на 1000 зърна

Масата на 1000 зърна дава представа за едрината и масата на семената, макар че не винаги съществува правопропорционална зависимост между тях. Под нея се разбира масата на 1000 въздушно сухи семена, изразена в грамове. За посев е необходимо да се използват семена по възможност с най-голяма маса. От такива семена се развиват помощни растения с по-висока жизненост, от които се получават по-високи добиви.

Влажност

Влажността оказва голямо влияние върху качествата на семената, особено през време на съхраняването им. Под влажност на семената се разбира количеството на съдържащата се в тях вода (заедно с примесите), изразено в проценти към общата им маса. Житните зърнени култури могат да се съхраняват, без да се повреждат, при 13-14% влага. Ако имат по-висока влажност, при топло време се самозагряват, при студено измръзват от прякото действие на студа и по-лесно се поразяват от болести и неприятели.

Заразеност от болести и неприятели

Със семената се пренасят голям брой болести и неприятели по културните растения. Ето защо преди сеитбата те се обеззаразяват. Необеззаразени семена не трябва да се засяват, защото могат да Заразят целия посев. От такива посеви се получават ниски и некачествени добиви.

Външни признаци

Външните признаци, по които може да се съди за посевните качества на семената, са цветът, блясъкът, вкусът и миризмата. Тези качества са специфични за отделните видове семена. Промяната в тях показва, че са понижени качествата на посевния материал. Например старите люцернови семена с ниска кълняемост имат тъмен цвят и са без блясък. Заварените слънчогледови семена са вгорчени, с миризма на плесен и понижена кълняемост.

Качества на посадъчния материал

От качествата на посадъчния материал зависят процентът на вкореняването, растежът и развитието при вегетативно размножаващите се растения. Висококачественият разсад е нисък, с добре развита коренова система, с дебело, добре облистено с тъмнозелени листа стъбло, здрав и свеж. От съществено значение е използваните за засаждане клубени при картофите да бъдат достатъчно едри (70-80 гр.) изравнени, здрави, а ако са яровизирани, да бъдат и с добре развити къси и дебели оцветени кълнове със зачатъци от листа и корени.