семена При почистването на семената от тях се отстраняват всички живи и инертни примеси - семената от други културни видове, недоразвитите, спаружените и счупените, повредените от болести и неприятели семена, остатъците от растения (плевели, сламки и др.), камъчета и т.н. Почистването отчасти се извършва още при прибирането на реколтата от комбайна. Окончателното отстраняване на всички примеси става със специални семечистачни машини, снабдени със серия от сита за почистване на семената на различните видове културни растения.

При почистването на посевния материал най-трудно се отстраняват семената на плевелите, които по форма, големина и маса са близки до семената на културните растения, например семената на кускутата от семената на люцерната и детелината, семената на дивия овес от семената на овеса и т.н.

Под сортиране на семената се разбира разделянето им на фракции по големина, маса и форма.

Големината на семената се определя от тяхната дължина, ширина и дебелина. Дължината е най-големият размер на семената, ширината средният, а дебелината - най-малкият. Сортирането на семената по дължина се извършва със семечистачни машини, снабдени с триори. Вътрешната цилиндрична повърхност на триора е гъсто осеяна с вдлъбнатини с определен размер. При въртенето на триора семената с по-малка дължина попадат във вдлъбнатините, издигат се нагоре и се изсипват в улей, по който се изнасят навън. Така се отделят по-късите от по-дългите семена, например пшеница и фий от овес и ечемик и др.

За сортиране на семената по ширина се използват сита с кръгли отвори. През отворите преминават семената с по-малка ширина от диаметъра на отворите, когато попаднат в тях в изправено положение.

Сортирането на семената по дебелина става посредством сита с продълговати отвори. Семената с по-малка дебелина от напречните размери на отворите преминават през ситата, а останалите се задържат над тях. Най-лесно се сортират семената, при които и трите измерения са еднакви.

По маса семената се сортират посредством въздушна струя. Падайки, те се подлагат на действието на въздушна струя, при което най-тежките се отнасят най-малко, средно тежките - повече, а най-леките - най-силно.

Почистването и сортирането на семената се извършват отделно или едновременно с по-сложни машини.

За посев се отделят най-едрите и най-тежките семена.

Калибрирането на семената се състои в разпределянето им на фракции по големина. Прилага се при семената на култури, които се отглеждат широкоредово и изискват прореждане в редовете (царевица, слънчоглед, захарно и кръмно- цвекло, памук и др.). Когато се използват за посев калибрирани семена, сеитбата се извършва пунктирно, вследствие на което се намалява сеитбената норма, отпада прореждането на посева и става възможно пълното механизиране на всички процеси, свързани с отглеждането на културите.