Фуражите от растителен произход, произвеждани и използвани за храна на животните, принадлежат към различни групи. Най-обобщено те се делят на концентрирани и обемисти.

Концентрирани фуражи

Към концентрираните фуражи се отнасят зърнените житни и зърнените бобови фуражи, както и страничната или допълнително получаваната продукция при преработката на зърното, като кюспета, шротове, трици и комбинираните фуражи. Те съдържат малко вода (10-15%), удобни са за транспортиране и може да се съхраняват продължително време. По правило зърното на житните култури е богато с въглехидрати, а на едногодишните бобови - с протеин. Поради високото си протеиново съдържание зърното на бобовите култури след подходяща преработка или директно (според вида) се използва за коригиране на белтъчините в дажбата на животните. Най-голямо е значението на концентрираните фуражи за изхранване на свине, овце и птици, макар че те намират широко приложение и при храненето на преживните животни - високомлечни крави и бици, тънкорунни овце, кочове и др.

Обемисти фуражи

Обемистите фуражи са представени от общата надземна биомаса на видовете фуражни култури, отглеждани на полето, или от различни естествени източници - основно ливади и пасища. Те са с по-ниска концентрация на смилаеми вещества.

Обемистите фуражи от своя страна се подразделят на сочни и груби. Сочните са с високо съдържание (до 90%) на вода. Такива са зелените фуражи (паша и зелена маса от люцерна, от едногодишни бобови смески и др.), различните видове силаж, сенаж, както и някои отпадъчни продукти от преработвателната промишленост - основно цвеклови резанки и пивоварна каша.

Грубите фуражи са с най-ниска смилаемост. Съдържат висок процент трудносмилаеми или несмилаеми (баластни) тъкани. Те имат определено знамение само за преживните животни - говедата и овцете. Към тях се отнасят сламата, плявата, царевичакът и др. Най-голямо е значението на сламата от бобовите култури - фий, грах и др.

Самостоятелна подгрупа от обемистите фуражи представлява качественото сено от люцерна, еспарзета, червена детелина, звездан, естествени и изкуствени ливади и сенното брашно, което е с високо протеиново съдържание. Те, както и зърното от бобовите култури, се използват за коригиране на белтъчините в дажбата на животните.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Шротове и използването им за хранене на животните

Зелени фуражи и значението им за храненето на животните

Приготвяне на царевичен силаж

Комбинирани фуражи - видове