Слепите кучета са типичен подземен обитател с къси крака, къса опашка и е напълно сляпо, като силно редуцираните очи са покрити с кожа, от където носят и името си. На размери достига от 30 до 36 см. Главата на сляпото куче е широка, а от горе сплесната и приспособена за изтласкване на изкопаната пръст. Долните и горните му резци са силно развити и изолирани от устната кухина, което е едно добро приспособление за ровене под земята и не позволява да навлиза пръст в устата им, когато ровят. Изкопаната пръст уплътнява в стените на самия тунел, като рядко я изхвърля на повърхността. В тези случаи образува по-големи купчини от тези на къртиците. Крайниците им са петопръстни, добре развити и притежават здрави и закривени нокти. Космената покривка на слепите кучета е гъста и къса, а на цвят варира от кафява до тъмно сиво-жълтеникава.

Типичният ареал на разпространение на сляпото куче са Европа, някои части от Северна Африка и Азия. По света се срещат четири вида сляпо куче, а у нас се среща само малкото сляпо куче (Spalax leucodon). То достига на дължина до 23 см. Окраската му отгоре е охровокафява.

Сляпото куче живее постоянно под земята, където прокопават мрежа от тунели. Сляпото куче е гризач, сериозен вредител по почти всички зеленчукови култури и млади дръвчета. Храни се с подземните части на голям брой растения - корени, стъбла, луковици клубени, кореноплоди. Прави запаси от около 20-30 кг. от картофи, моркови, чесън, лук, луковици на цветя и др. Изгражда и складови камери за храна и всичко, което складира е подредено по големина и вид, като за всеки вид прави отделни складови камери.

Основна стратегия за борба срещу сляпото куче

Борбата срещу сляпото куче е ефективна, в началните периоди на навлизането му в посевите, преди да са прокопали обширна мрежа от тунели.

Родентициди, формулации и техники на прилагане

Внасянето на отровни примамки в подземните ходове е слабо ефективно, тъй като не са обичайна храна и неприятелите са много предпазливи при нарушаване на ходовата им система. Задоволителни резултати дава фумигацията на ходовете на сляпото куче със серен диоксид чрез газови патрони.

Алтернативни стратегии и методи за борба със сляпото куче

Механичната борба със сляпото куче чрез разкопаване на ходовете дава добри резултати, но изисква много време и търпение. Използването на различни системи капани също е с променлива ефективност и изисква специфичен подход и умения.