повреди от градушкиПовредите от градушки са често явление в основните ябълко-производителни райони на нашата страна, които се проявяват в различна степен и в различно време през вегетацията. Обикновено градушките са придружени или са предшествани от силни бури и проливни дъждове. Градоносните облаци се явяват в резултат на кондензация на водните пари в големите купестодъждовни гръмотевични облаци. Те имат силни вихрови движения и голямо количество преохладени водни капки, които бързо замръзват при допир с ледени кристали във връхната част на буреносния облак.

Градоносните облаци имат дебелина около 10 км, но образуваните ледени кристали не винаги достигат до земята. Често пъти благодарение на физико-химичните процеси и посоката и скоростта на вятъра зърната се стопяват по своя път до земята и падат във вид на студен дъжд от много едри капки.

Планинският характер на територията на страната и наличието на голям брой минерални извори, част от които са радиоактивни, определят България към силно градобитните райони.

В редица силно градобитни микрорайони у нас са оборудвани ракетни площадки, откъдето се изстрелват противоградни ракети, които предпазват от градушки или в най-лошия случай намаляват интензивността и силата на градушките, при което се спасява значителна част от ябълковата реколта в Пловдивския и Пазарджишкия регион и някои участъци в Северна България.

Характерът и степента на повреди от градушки в овощните градини или по единичните дървета се определят преди всичко от големината на градовите зърна, интензивността на градушката, възрастта на растенията и тяхното физиологично състояние (фенофазата) през вегетационния период. Влияние оказват и особеностите на сорта ябълки, гъстотата на засаждане, начинът на формиране на короната и други, както и посоката, от която идва градушката.

Възрастните ябълкови дървета пострадват по-силно в сравнение с по-младите. Повредите засягат почти всички надземни части: стъбло, клони, клончета, листа, завръзи и плодове. Когато градушката е много силна, тя може да причини дори и хлороза.

Установено е, че градушките нанасят загуби в огромни размери и те се подреждат на второ място по нанесени щети след сушата. Естествено, в различните фенофази щетите от градушките се различават коренно една от друга, тъй като не всички части, органи и тъкани са еднакво изложени на ударите. В първите месеци на вегетацията, когато градушките са по-рядко явление, силно се повреждат листата и младите филизи. Щетите се изразяват в разкъсване на листните петури и пречупване на филизите, както и в нараняване на кората на ствола, клоните и клонките. В зависимост от силата на градушката много листа от филизите, леторастите, клончетата с цветове и завръзи могат да бъдат съборени на земята. По-късно завръзите и плодчетата се повреждат в различна степен. Оголените скелетни клони и разклонения получават след градушката, ако тя е с по-голяма продължителност, тежки повреди по кората и дървесината и те лесно могат да се пречупят под тежестта на плодовете.

Раните играят роля на своеобразно колцуване на леторастите, вследствие на което се залагат прекомерно много плодни пъпки за следващата година. Горепосочените повреди от градушките може да предизвикат образуването на голям брой лакомци, причиняващи сгъстяване на короната и влошаване на нейния светлинен режим.

Едноплоскостните формировки понасят много по-големи щети от градушката в сравнение с дърветата, формирани като стройно вретено. Откритите плодове се повреждат повече от плодовете, намиращи се под листата или във вътрешността на короната. Сортовете ябълки, които имат по-едри листа, се повреждат по-слабо от тези с по-дребни листа.

В зависимост от времето, когато е паднала градушката, и от степента на поражение се определят и конкретните мерки за преодоляване на повредите от градушки при ябълките. Повредите от градушки в началото на вегетацията дават по-добра възможност за възстановяване на дърветата до края на есента. Сортовите особености и преценката на възрастовото състояние на овощната градина налагат да се извършат съответните резитбени операции, като задължително се препоръчва незабавно пръскане за опазване на листната маса, завръзите или плодовете. Счупените и силно наранените клони се отстраняват. При нужда се извършват и подхранване с азотни торове и поливане с цел бързо калусиране и зарастване на наранените места.

Когато градушката падне по-късно, наред с пръсканията се провеждат нужните мероприятия, за да калцират по-бързо раните на плодовете и да се гарантира получаване на плодова продукция поне за преработка.