зърно Зърнените запаси и продуктите в стопанствата и складовете, при по-продължително съхранение се нападат от различни видове неприятели - насекоми, акари и гризачи, известни като складови неприятели. Складовите неприятели живеят в затворени помещения, слабо осветени, при достатъчно количество храна, като повечето от тях се развиват и вредят през цялата година.

Освен преките загуби, складовите неприятели при жизнената си дейност замърсяват храните, повишават влажността им и отделят вещества опасни за животните и хората.

Към акарите се числят: брашнен акар, обикновен власат акар и др.; към пеперудите - зърнов молец, сив брашнест молец и др.; към твърдокрилите бръмбари - житна и оризова гъгрица, зърнов бръмбар, суринамски брашнояд и други.

Акари

Те са дребни паячета, които едва се виждат с просто око и основно се развиват в смлените продукти.

Брашнен акар - при силно нападение от него, брашното има специфична миризма на пчелен мед. Повредените продукти са опасни за здравето на хората и животните.

Обикновен власат акар - вреди на складираните зърнени и други продукти. Често се среща в жилищата и помещенията за добитък.

Пеперуди

Зърнов молец - гъсеницата силно вреди на складираните зърнени запаси. Отделя вещества, които са токсични за домашните животни.

Сив брашнест молец - най-широко разпространен. Гъсеницата нанася повреда по брашното, пшеницата и други.

Твърдокрили бръмбари

Житна гъгрица - разпространена е повсеместно. Вредят ларвите, които изгризват вътрешността на зърното и в сравнение с другите видове консумират най-голямо количество храна.

Оризова гъгрица - икономически най-опасния складов неприятел у нас. Повсеместно разпространена и се развива в най-голяма плътност. Бръмбарите могат да летят на големи разстояния. Вредят ларвите.

Обикновено двата вида се срещат заедно в нападнатите складови помещения. При силно нападение могат да бъдат унищожени от 30 до 50% от складираните зърнени фуражи, като такова зърно е негодно за фураж. Натрупаните в нападнатите зърнени фуражи екскременти, пикочна киселина, ларвни кожички съдържат вредни вещества, които предизвикват аборти при бременните животни, силни чревни разстройства и дори смърт.

Зърнов бръмбар - разпространен е повсеместно. Бръмбарът лети добре и се храни обилно. Вредят и ларвите.

Суринамски брашнояд - често срещан и повсеместно разпространен неприятел. Има добре развити криле и често лети. Вредят възрастните и ларвите.

Стопаните трябва да знаят, че в основата на успешното съхраняване на зърнените фуражи стоят профилактичните мерки:

  • Сухи складови помещения;
  • Складовите помещения трябва да са почистени много добре от остатъците от предходната реколта;
  • Обеззаразяване на празни складови помещения с някой от инсектицидите: - а.в. пиримифосметил - актелик 50 ЕК - за влажна дезинсекция - 0,2% с 0,5 л/кв.м работен разтвор; - а.в. делтаметрин - децис 2,5 ЕК - 1 мл/кв.м площ / 0,5 до 1 л/кв.м работен разтвор. След обеззаразяването помещенията престояват затворени за 48 часа, след което се проветряват;

Третираните помещения да се маркират с предупредителни табели „ОТРОВНО”!

  • Варосването на помещението трябва да става преди пръскането или 15 дни след него, за да се избегне неутрализирането на действието на инсектицида;
  • Зърното трябва да е чисто от растителни примеси.

Слънчевите лъчи са добър помощник в борбата с гъгриците. При пряко сгряване живите възрастни насекоми загиват за не повече от два часа.

При малки количества фуражното зърно може да се смели веднага за да се избегне нападението - гъгриците се развиват само в цели зърна.

Въпреки всичко, ако зърното бъде нападнато от складови неприятели, то може да се обеззарази с химически средства - магтоксин, делиция, газтоксин, фостоксин, които отделят отровни газове при експозицията. Тези мероприятия се извършват само от специално обучени специалисти, притежаващи разрешителни документи за осъществяване на дейността и снабдени със специални средства за защита при работа с фумиганти.

При закупуване на зърно задължително се проверява за живи насекоми, надупчени зърна и наличие на растителни примеси.