Болести по ечемикаЕчемикът е култура, която се напада от болести, сродни с болестите по пшеницата. У нас икономическо значение имат брашнестата мана по ечемика (Erysiphe graminis), кафявата ръжда по ечемика (Puccinia hordei), праховитата главня по ечемика (Ustilago nuda), ленточната болест (Helminthosporium gramineum) и листният пригор по ечемика (Rhynchosporium secalis).

Останалите причинители на ръжди и главни по ечемика, като Puccinia graminis, Puccinia striiformis, Tilletia pancici и Ustilago hordei са с по-ограничено разпространение у нас.

В сравнение с пшеницата ечемикът страда значително по-слабо от видовете кореново гниене, причинявани от Ophiobolus graminis, различни видове Fusarium, Rhizoctonia, Helminthosporium sativum и др.. Поради това тази култура по-лесно и безболезнено понася отглеждане като кратка монокултура (засяване след себе си или след пшеница).

При това положение проблемите, свързани със системата за борба срещу болестите по ечемика, са същите като при пшеницата. Ето защо препоръчаните културно-стопански и химични средства за защита при пшеницата са валидни и при ечемика.

Праховитата главня и ленточната болест са много по-опасни болести по ечемика, отколкото при пшеницата. Това налага системна химична защита, която се състои в третиране на семената. Срещу праховитата главня се използват голяма част от препаратите, които са посочени за праховитата главня при пшеницата, както и някои допълнителни: Винсит ФС - 150 мл/100 кг, Витавакс 200 ФФ - 250 мл/100 кг семе, Витавакс 200 ВП - 200 г/100 кг семе, Витавакс 201 ВП - 200 г/100 кг семе, Дивидент стар - 150 мл/100 кг семе, Раксил 040 ФС - 100 мл/100 кг семе, Сейвидж - 150 мл/100 кг семе, Суми 8 голд - 150 мл/100 кг семе, Трифмин 30 ВП - 500 г/100 кг семе, които се прилагат по полумокър начин, т.е. дозата се разтваря в 4 л вода, а разтворът се използва за обработка на 100 кг семена. Обеззаразяването на семената с един от тези препарати е задължително мероприятие при семепроизводствените посеви, тъй като се предотвратява опасността от проявяване на праховита главня в икономически опасни размери през следващите няколко години.

При ленточната болест по ечемика, болестта се ограничава главно чрез обеззаразяване на семената. За химично третиране могат да се използват препаратите: Винсит ФС - 150 мл/100 кг семе, Витавакс 200 ФФ - 250 мл/100 кг семе Витавакс 200 ВП - 200 г/100 кг семе, Витавакс 201 ВП - 200 г/100 кг семе Дивидент стар - 150 мл/100 кг семе, Раксил 040 ФС - 100 мл/100 кг семе, Сейвидж - 150 мл/100 кг семе, Суми 8 голд - 150 мл/100 кг семе, Трифмин 30 ВП - 500 г/100 кг семе, които се прилагат по полумокър начин.

Ечемикът трябва да се засява в по-топли почви чрез по-ранна сеитба на есенниците. Необходимо е балансирано торене на посевите.