Агротехническите и механичните (културно-стопански) мероприятия за борба с вредителите са на първо място сред профилактичните мерки за опазване на растителната продукция. Числеността на вредителите и вредността им са в пряка зависимост от условията на средата (хранителни ресурси; микроклимат  особености на почвата и т.н.). Чрез агротехническите мероприятия условията на средата могат да се изменят така, че да са възможно най-благоприятни за растенията и най-неблагоприятни за вредителя. Агротехническите мероприятия съдействат за отглеждането на здрави и бързо развиващи се растения, устойчиви на повреда от вредители и бързо възстановяващи унищожените си части. Освен профилактично имат и пряко изтребително действие. Някои от тези мероприятия подобряват и условията на размножаване и живот на полезните организми (хищници и паразити по вредителите).

Предимства на агротехническите и механичните мероприятия:

 • Не се допускат загуби от реколтата при използването им, понеже са с профилактично действие;
 • При прилагането им в повечето случаи не се налага да се изразходват допълнителни средства от труд;
 • Имат комплексно действие.

Най-важните мероприятия са:

Райониране на видовете и сортовете културни растения

Това е едно от основните условия е отглеждането да е съобразено с изискванията към климата и почвата. Голямо внимание да се отделя на избора на най-подходящите за дадените условия на отделните райони видове и сортове растения.;

Обработване на почвата

Обработката на почвата има важно значение за създаване на благоприятни условия за растенията (воден и въздушен режим; условия за засяване на оптимална дълбочина; равномерно разпределение на торовете; премахване на плевелните растения).

Пряко влияние върху голям брой вредители и е важно средство за борба с тях. Причината е, че много вредни насекоми и гризачи в по-голямата част от живота си живеят в почвата (поповото прасе, телените червеи, лъжливите телени червеи, различни видове нощенки). Други от вредителите са в почвата само през определени стадии от развитието си. Чрез обработването на почвата става изменяне на екологичните условия на почвената среда. Обработката на почвата трябва да се отрази най-неблагоприятно на вредителите. Това става чрез:

 • Лишаване на вредителите от храна чрез заораване на наземните растителни части с които се хранят;
 • Непосредствено механично унищожаване на вредителите с оръдието на обработване (разрушаване на яйчни камери, какавиди, легла, убежища за зимуване и т.н.);
 • Заораване на вредителите на по-голяма дълбочина. Излизането има на повърхността при имагениране се затруднява;
 • Изкарване на вредителя на повърхността, където са изложени на пряка слънчева светлина, температура, влага неподходящи за тяхното развитие и на действието на враговете им.

Сроковете и начина на почвената обработка трябва да са съобразени с местните почвено-климатични условия, фенологично развитие на съответните неприятели, тяхната численост и др. В това отношение не трябва да има шаблон.

Подготовка на посевните материали и срок на сеитба

Сортирането води до отделянето на по-здравите и по-едри семена , които по-бързо и еднакво поникват. Поникналите от тях растения се развиват по-бързо и са по-устойчиви на повреди от неприятели. Целта е да не се допуска разпространение на вредните видове. Такива са Граховия зърнояд (Bruchus pisi), Фасулев зърнояд (Acanthoscelides opteclus). Чрез сортиране се отделят и плевелните семена, които могат да попаднат в посевния материал.

Сроковете на сеитба имат голямо значение за намаляване загубата от неприятели. Времето за засяване на културата в зависимост от условията на района обикновено е фиксирано в тесни граници. Може да се наложи промяна в срока на сеитба. Не трябва да се получи съвпадение на най-опасния за растенията период с развитието на вредителите.

Начините на сеитба и сеитбените норми също са от значение. Например при царевицата при гнездовото засяване опасността от повреди от телените червеите по-голяма отколкото при редовото засяване. При гнездовото засяване се повишава сеитбената норма. При по-дълбоко засяване на пшеницата опасността пак от телените червеи е по-голяма.

Сеитбообращение

Сеитбообращението едно от най-важните условия за масово размножаване на вредители е изобилието на храна. За това отглеждането на еднаква култура или сходна на нея на едно и също място спомага за усиленото размножаване на вредителите. При съставяне на сеитбообращението главни условия са:

 • Една и съща култури да не се отглежда повече от една година на една и съща площ.
 • Да се избягва засяване в съседство на култури, които имат общи неприятели.

Торене и подхранване на растенията

Органичните и минерални торове имат за опазването на растенията от вредители, тъй като повишават устойчивостта им; водят до изменение темповете на растеж на растенията в резултат на което се постига несъвпадение на критичната фаза от развитието им с периода на най-активната дейност на вредителите; повишаване на общата растителна маса; бързо възстановяване на унищожените растителни части.

Напояване

Напояването намалява повредаите причинени от неприятели, допринася за пряко унищожение на вредителите.

Унищожаване на плевелните растения

Плевелите влияят отрицателно на културните растения по пряк начин, тъй като черпят от почвените хранителни вещества, засенчват културните растения, усложняват и затрудняват обработването им и силно намаляват добива. Унищожаването на плевелите е и борба с вредителите, тъй като съществува пряка зависимост между заплевяването, броя на вредителите и повредите по селскостопанските култури. Причината за това е, че плевелните растения са по-стари форми от културните и са първична храна на много вредни видове, като някои от тях по-късно преминават върху културните видове. Плевелите са основен гостоприемник на много вредители, които след преминаване през период на развитие на плевела преминава върху културното растение. Плевелите се появяват по-рано на пролет от културните растения, а много от тях остават и по-късно през есента с което осигуряват прехрана на вредителите за по-продължителен период от време. Борбата с плевелите се свежда до:

 • Пречистване и сортиране на семената;
 • Обработване на почвата - оран, култивиране, между редова обработка;
 • Въвеждане на правилно сеитбообращение;
 • Третиране с хербициди.