Пчелните семейства залагат роеви маточници и се подготвят за роене, когато пчеларите не са взели мерки срещу изпадането им в роево състояние. Когато семействата изпаднат в роево състояние напролет, преди настъпване на средноранната или късната главна паша те силно изоставят в развитието си.

През този период семейството изпаднало в роево състояние и излезлият и хванат рой:

  • отслабват за главната паша - защото пчелите им са вече остарели и загиват;
  • от новото пило ще се люпят пчели едва през време на главната паша.

Поради тези причини се налага пчеларите да положат грижи за прекратяване на роевото състояние. Роевият инстинкт е много силен. Опитите да се ликвидира роевото състояние само чрез разрушаване на маточниците, обикновено не дават резултати. След разрушаването на маточниците, семейството ще заложи други и роевото състояние ще се удължи.

За да прекратим роевото състояние трябва:

  • да се разрушат всички маточници;
  • да се разшири пчелното гнездо с допълнитемен корпус или магазин пълен с изградени пити и рамки с восъчни основи;
  • при възможност да се смени майката с млада, която е оплодена през същата пролет.

Семействата с млади майки не са склонни да изпадат в роево състояние особено, когато им се осигурят условия за усилено снасяне на яйца.

Ако семейството е много силно, то тогава е възможно следното:

  • да се вземат част от питите със запечатано пило и да дадат за подсилване на по-слабите семейства;
  • да се върнат извадените пити с яйца и младо пило от слабите семейства за отглеждане в силните семейства.

Трябва да се знае, че това може да стане само при здрави семейства.

За да се прекрати ранното изпадане в роево състояние в районите със средноранна и късна главна паша, трябва да се образува временно отводка. Това става, чрез налитане на летящите пчели от роевото семейство върху кошера с оплодената майка. Предварително се изваждат питите със запечатано пило, а на тяхно място се поставят правилно изградени пити и две, три пити с восъчни основи. когато роевото семейство е много силно налитането може да се извърши в друг празен кошер с оплодена майка. При многокорпусния кошер за тази цел по обяд, когато има добър летеж, кошерът с роевото семейство се отмества на половин метър в страни и се обръща назад с входа. На негово място се поставя корпус с нуклеусно семейство (или отводка) с млада оплодена майка. Върху корпуса се слага втори с восъчни основи и правилно изградени пити. Върху втория се слага трети корпус със зряло пило (без пчелите), взето от роевото семейство. Всички маточници се разрушават. Летящите пчели от роевото семейство, налитат новото гнездо, виждат и усещат новата обстановка. Те започват работа по изграждане на восъчните основи и устройване на гнездото. Младата майка усилено снася яйца в питите. В останалото без летящи пчели роево семейство, роевият инстинкт затихва. Неговият кошер отново се обръща с входа напред. Така двете семейства се развиват самостоятелно и не изпадат в роево състояние. При настъпване на главната паша, е възможно по преценка на пчеларя да се обединят в едно силно семейство медовик, което остава с една от двете майки.

При кошера Дадан-Блат се постъпва по същия начин, като плодникът на новия кошер с нуклеусното семейство се допълва с празни изградени пити и рамки с восъчни основи. Поставя му се втори корпус, в който се намират питите със запечатаното пило от роевото семейство. От кошера лежак налитането може да се направи по същия начин, както в Дадан-Блатовия кошер. Задължително е гнездото на останалото без летящи пчели роево семейство се комплектува така, че да има достатъчно пити за снасяне и изграждане. Маточниците му се разрушават. Когато готвещото се за роене пчелно семейство не е много силно, налитането може да се извърши в същия кошер. За тази цел при многокорпусния кошер, роевото семейство се отмества. На неговото място се подреждат и зареждат по описания начин 2-3 корпуса с нуклеусно семейство с изградени пити и восъчни основи и със запечатаното пило. Всички маточници се разрушават. Отгоре върху тях се поставя разделителната табла. Върху нея се слагат корпусите (1 или 2) с роевото семейство. Те трябва да са обърнати назад с входа си. На другия ден, след като летящите пчели са напуснали роевото семейство и са налетели в долното, корпусите се обръщат наново напред с входа си. По същия начин се постъпва и с кошера Дадан-Блат. Роевото семейство се поставя върху разделителна табла над плодника с нуклеусното семейство или над втория корпус, които са заредени по описания начин. Ако не се разполага с нуклеусни семейства, налитането може да се извърши само върху оплодена майка, която се поставя в клетка между преместените пити с пило. След 2-3 дни майката се освобождава. Технологията на работа е същата, както е описано по-горе. По-късно при настъпване на главната паша, двете семейства се обединяват.

За предотвратяването на роевото състояние, роевите пчели може да се отнемат предварително по начина на Г.Ф. Таранов. За тази цел на 8-10 см пред прилетната дъска на кошера се поставя друга наклонена дъска. Пред нея се постила платно. Роевото семейство се подпушва, за да се насмучат пчелите с мед. След това всички пити се изваждат последователно и пчелите заедно с майката се изтръскват на платното. Освободените пити се връщат обратно в кошера. Маточниците се унищожават, като на семейството се оставя само един или привечер се придава млада оплодена майка с клетка. Изтръсканите пчели пропълзяват по наклонената дъска и като дойдат при издигнатия край, се разделят на две. Младите недеятелни роеви пчели заедно с майката се настаняват под дъската и образуват роеви грозд. Нероевите летящи пчели прехвръкват и влизат във входа на кошера. Вечерта роят се прибира и се заселва в нов кошер. Когато роевите пчели ще бъдат използвани за подсилване на други семейства или за заселване на нуклеуси, то тогава майката на роя се отнема преди изтръскването на пчелите.