отглеждане на овце При отглеждане на овцете трябва да се създават оптимални условия за запазване на здравословното им състояние и за осигуряване на растежа и развитието на младите и получаване на качествена и висока продуктивност от възрастните. Затова условията на отглеждането на животните трябва да съответстват на техните биологични особености, а не обратното - овцете да се приспособяват към новите условия, създадени от човека.

За изграждане на овчарниците се спазват същите изисквания към терен, почва, изложение, отдалеченост от централни железопътни линии и шосейни пътища, както при строеж на постройки за другите видове животни. Теренът трябва да бъде сух, с малък наклон (0,5-1%) за оттичане на дъждовните води и с възможност за слънчево огряване. Почвата да бъде пропусклива, за да не задържа вода, с ниво на подпочвените води под 1,5-2 м. Това изискване е необходимо, за да не се просмуква вода по стените и да повишава влажността в помещенията.

Овцете се отглеждат в закрити помещения или под навеси. Широката част с вратите и прозорците на помещенията и на навесите се насочва на юг. Западната стена на закритите постройки е плътна, без врати и прозорци. Тясната страна на постройките се насочва към преобладаващите ветрове в района.

Подът трябва да бъде мек и топъл. Торът в овчарника се почиства 1-2 пъти в годината, което означава, че овцете се отглеждат на несменяема постеля.

Основата на прозорците е на височина 0,8 м от пода. Вратите са с размери, които позволяват влизане и излизане на превозно средство за внасяне на фуража и за почистване на тора. По-голямата ширина на вратата 2,4-2,6 м) се свързва и с излизането на бременните овце, които не трябва да се блъскат, за да не абортират. За целта при тяхното излизане овчарят застава на единия край на вратата и с тънка пръчка леко удря овцете по ушите, за да ги успокои и не допусне едновременно излизане на много овце.

В помещенията се изисква поддържане на определен микроклимат: температура на въздуха - 8-12°С за възрастните и 17-20°С за агнетата до 20-дневна възраст, относителна влажност - 60-75% и светлинен коефициент - 1:10-15 за агнета и шилета до 1:25 за възрастните овце.

При отглеждане на овцете се спазва определена гъстота. На едно шиле са необходими 0,7-1 м2 площ от пода в помещение и 1-1,5 м2 от двора. За възрастните овце тези изисквания са съответно 1 м2 и 1,5 м2.

Овцете се хранят и поят в помещенията или на двора. Хранилките за тях са комбинирани едностранни или двустранни, с дължина 2-3 м. Те трябва да осигуряват фронт на хранене 15-20 см за агнета и шилета и 30-40 см за овцете-майки.

Поилките са автоматични или открити водопои, с възможност за осигуряване на фронт за поене 5-10 см. Овцете трябва да се поят с чиста вода с подходяща температура, затова откритите поилки се пълнят с вода непосредствено преди поенето на овцете.