есенна оран В зависимост от възрастта на овощните дървета или от това, какво звено в системата на поддържане почвената повърхност е есенната оран, тя бива по-плитка или по-дълбока - обикновена или дълбока есенна оран.

Предназначението на всяка есенна оран е чрез нея да се разрохка почвата по-дълбоко, да се заорат по-дълбоко внесеният оборски тор, трудно разтворимите минерални торове, растителните остатъци - носители на гъбни болести, както и плевелните семена. Разрохканият почвен пласт поглъща по-бързо дъждовните и снежните води и ги предава на по-дълбоките слоеве, като същевременно почвата се проветрява и се обогатява с кислород. В резултат на всичко това есенната обработка засилва микробиологичните процеси в почвата и я обогатява с подвижен азот.

Както всяка обработка, така и есенната оран обаче заедно с положителното оказва и вредно влияние: уплътнява подорния почвен пласт и създава условия за допълнителното му уплътняване чрез изнасяне в него на разпратени и отмити от дъждовните води илови почвени частици. Освен това в зависимост от дълбочината й при тази обработка се изрязва значителна част от активната коренова система. Като се вземат под внимание едното и другото влияние на есенната обработка, може да се направят следните препоръки за времето и дълбочината, на която тя трябва да се извършва.

Независимо от възрастта на овощните растения, от дълбочината, на която трябва да се извърши, и от това, в коя система на поддържане почвата се явява звено, есенната оран винаги трябва да се извършва в най-благоприятни срокове. Тя никога не трябва да се провежда преди края на вегетационния период, защото унищожава значителна част на активните корени на овощните растения тъкмо когато те са необходими за запасяването на растенията с хранителни вещества. Не бива да се извършва и късно през ноември, непосредствено преди възможни големи студове, защото почвата е вече изстинала и не могат да протекат нормално процесите на заздравяване и възстановяване поне отчасти на изрязаните корени. Затова ползата от есенната оран е толкова по-голяма и вредата - толкова по-малка, колкото по-рано след преустановяване на вегетацията се извърши.

Въпросът за дълбочината на есенната оран е свързан непосредствено с дълбочината, на която е разположена кореновата система, с възрастта на дърветата, с подложката, системата на поддържане почвената повърхност и с вида на овощните растения.

Дълбоката есенна оран на овощните насаждения е полезна само когато се извършва периодично и на различна дълбочина. Тя е повече вредна, когато се извършва всяка есен и на еднаква дълбочина, особено в градини с тежки почви, където корените на овощните растения естествено се стремят към повърхностно разполагане. Тук почвата е по-топла, по-проветрива и наситена с хранителни вещества поради по-активни микробиологични процеси. Практикувана ежегодно на такава почва, дълбоката оран лишава овощните растения от възможност изобщо да използват чрез корените си най-богатия с хранителни вещества, добре аериран и благоприятен за кореновата система почвен пласт.

Ежегодно извършвана, същевременно тя уплътнява силно подорния почвен пласт и влошава условията за развитие на кореновата система. Ето защо налага се тази оран да се практикува периодично - през 3-4 години - и на различна дълбочина, като непосредствено преди нея се внасят 2-3 тона на декар оборски тор и необходимите количества фосфорни и калиеви торове. Внасянето на оборски тор едновременно с дълбоката есенна оран отстранява нейната отрицателна, уплътняваща роля, защото се предизвиква бързо и силно развитие на микробиологични процеси и образуване на нови активни корени около внесения оборски и минерален тор. Така се възстановява в скоро време структурата на почвата тъкмо там, където дълбоката оран е предизвикала уплътняването. Това улеснява и проветряването на почвата и подпочвата в дълбочина.

В овощни градини с лека и естествено проветрива почва и подпочва дълбоката есенна оран при всички начини на поддържане на почвената повърхност по-малко уврежда кореновата система. Тя е винаги по-малко вредна за овощни дървета на семенна подложка и при костилковите, които развиват по-дълбоко корените си. При ябълкови и крушови дървета на клонови подложки и при тежки почви кореновата система се развива плитко и дълбоката есенна оран може да се окаже фатална за дърветата. Тук, ако изобщо се допусне да се прави, тя е с намалена дълбочина - под 16-18 см. Дълбока есенна оран не бива да се извършва и при разчимяване на овощни градини, защото при тях кореновата система е много плитко разположена. В такъв случай удълбочаването, ако се смята за полезно, трябва да става през няколко последователни години. Дълбоката есенна оран не е необходима и през първите 2-3 години след засаждането на нови овощни градини, особено на риголвани почви. Ако такива градини се орат дълбоко, изнася се отново на повърхността даденият с дълбоката предпосадъчна оран оборски тор и суперфосфат. Оранта трябва да става по-плитка с доближаването до реда и стъблата на овощните дървета.

Обикновена есенна оран най-често се извършва ежегодно във всички овощни градини с обработка на почвената повърхност. И тази оран не трябва да бъде много ранна, особено в овощни градини с дървета на клонови подложки - умерено и слабо растящи. Тя също се извършва най-дълбоко по средата на междуредието - не по-дълбоко от 14-16 см, като става по-плитка с приближаване до растенията.