бране на ябълки Беритба на ябълките

Откъсването на плодовете, които ще бъдат съхранявани, трябва да става с дръжките. Препоръчва се за беритба на ябълки използването на специални беритбени кошчета с платнено дъно, имащо формата на ръкав. Изпразването на беритбените кошчета трябва да става внимателно, за да не се нараняват ябълките. При нарушаване на целостта на плодовата кожица се създават условия за проникване на спори на плесени и наранените екземпляри неминуемо загниват по време на съхраняването им.

Транспортиране на ябълките

Амбалажът, в който се транспортират и складират ябълките, трябва да бъде здрав, чист и предварително дезинфекциран с бордолезов разтвор или други фунгициди.

Транспортните средства, с които се извършва превозването на плодовете до плодохранилището, трябва да са технически изправни и да се натоварват по начин, който изключва разместване на амбалажа по време на движение. Когато транспортирането на ябълките се извършва по пътища с некачествена настилка, препоръчва се понижаване на налягането в гумите. Скоростта на движение се съобразява с конкретните пътни условия. Рязкото потегляне, спиране или променяне посоката на движение трябва да се избягват. При транспортиране на по-големи разстояния ябълките се покриват с брезент, за да не се допуснат големи фири.

Сортиране на ябълките

Сортирането на ябълките, които ще бъдат съхранявани в регулирана атмосфера или ще лагеруват в модифицирани газови среди, е наложително. При сортирането се отстраняват всички наранени плодове, както и екземплярите с нетипична форма и големина. Установено е, че съхраняването на ябълките в регулирана атмосфера е нерентабилно, ако над 25% от плодовете са наранени или не отговарят на изискванията за качество. На предназначените за съхраняване в естествена атмосфера ябълки се прави подбор при беритбата. Те се внасят в хладилните камери без да се сортират в плодохранилищата.