Породата гидран е създадена в унгарския конезавод „Мезохегеш" и в конезавода „Радауц" Австрия. Породата гидран е разпространена в Унгария, Австрия, Чехия, Словакия, Полша, Румъния и България.

Гидранът е получен чрез възпроизводително кръстосване на местни подобрени, унгарски, полукръвни, испански и арабски кобили с арабски, а по-късно с чистокръвни английски жребци. При тази сложна смесица oт кобили най-добро потомство дал чистокръвният арабски жребец Гидран, роден през 1910 г. в Арабия и внесен в Унгария през 1914 г.. Гидран оставил изключително изравнени по тип и наследствени качества жребци и кобили, които дали облика и името на породата гидран.

От потомството на Гидран най-голямо значение за оформяне на породата имат синовете му Гидран Сеньор и Гидран II.

Гидран Сеньор се смята за един от основателите на унгарската порода гидран, а Гидран II - за създател на породата гидран в Австрия.

За да се коригират някои недостатъци в екстериора и да се подобрят ездовите качества на конете от порадата гидран, по-късно кобилите били кръстосани с чистокръвните английски жребци Бакони, Кенгел, Алги и др. По този път бил получен сравнително едър англо-арабски кон от типа за езда и впряг. Кръстосването, макар да спомогнало за усъвършенстване на породата, не изменило типа й. Нейните днешни представители се отличават със здрава конституция. Главата на конете е средно голяма, сравнително суха, с добре очертани очни орбити. Ганашите са широки, отрупани с мускулатура, което придава на коня красота, близка до красотата на арабския кон. Шията е средно дълга, права и добре замускулена. Холката е средно висока. Гърбът е прав и добре свързан с поясницата и крупата. Гръдният кош е широк и дълбок. Крайниците са добре развити, със сухи и добре изразени сухожилия. Характерен за конете от породата гидран е алестият цвят.

Конете от породата гидран имат следните телесни размери (в см)

Височина при холката – 160,0

Коса дължина на трупа - 162,4

Обхват на гърдите - 189,8

Обхват на свирката - 20,3

В Унгария и особено в Полша гидранът се отличава с по-груби телесни форми и известна суровост, придобита по всяка вероятност под влияние на климатичните условия в тези страни и начина на хранене. За да се коригират тези недостатъци, в Полша са внесени известен брой жребци и кобили от породата плевенски кон. С използването на плевенския кон в племенната работа с породата гидран в Полша се придават на гидрана някои липсващи му качества, като сухост и здрава конституция.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Хафлингер - порода коне с универсални качества

Белгийски тежковозни породи коне

Арабски кон

Кабардински кон