Алюри - движения на коняДвиженията на коня се наричат алюри. Различават се три основни вида алюри - ходом, тръс и галоп, а при някои коне и четвърти вид алюр - раван.

При ходом се чуват четири удара от последователното стъпване на четирите крайника. Той е най-бавен и неуморителен алюр. При него скоростта е около 6 км/ч.

Тръсът е двутактов алюр, като единият такт се чува от едновременното стъпване на двата диагонални крайника, а следващият - от стъпването на крайниците на другия диагонал. При него конят може да развива различна скорост - от 10 до 48 км/ч.

Раванът е също двутактов алюр, при който стъпват едновременно двата латерални крайника.

Галопът е тритактов алюр. Галопът също може да бъде с различна скорост - от 20 до 60 км/ч. Бързият галоп се нарича още кариер.

При обездката конете могат да се приучат и на други движения, като травер (странично пристъпване), пасаж (каденциран тръс), пиафе (пасаж на място) и др.