Месец май ще донесе нови емоции на фермерите, тъй като Кампания 2020 за директни плащания продължава с компенсаторните мерки 11, 12 и 13. Предстои отваряне също на прием по подмярка 4.2 за преработка, чиято индикативна дата е 17 май.

Гласувайте: Ако вие решавахте, за какво бихте дали най-много пари по „Плана за възстановяване“?

Не забравяйте, че наближава крайният срок за Кампания 2021 без санкции, както и сроковете за пререгистрация или регистрация на земеделските производители. Отделно агротехническите мероприятия по полето кипят, кампанията по изкупуване на млякото е в ход – изобщо, няма да скучаете.

Мярка 11 за биологично земеделие

До 20 май са заложени плащанията по мярка 11 „Биологично земеделие“. Миналата година първите над 35, 6 млн. лв. бяха наредени по сметките на биопроизводителите на 2 юни. След изчистване на грешки в биорегистъра последваха още доплащания. Ставките са регламентирани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярката.

Мярка 12 за Натура 2000

Между 1 и 10 май са планирани "Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“. За сравнение миналата година 11 481 земеделски стопани получиха близо 46 млн. лв. на 4 май. 

Мярка 13 за необлагодетелстваните райони

Между 10 и 20 май е заложено окончателното плащане по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ (НР1/НР2). Първият транш от 94 814 655 лв. беше преведен по сметките на 31 520  кандидати на 21 декември 2020 г.

Кампания 2021

До 17 май се подават заявленията за подпомагане, без да има санкция за закъснение при внасянето на документите или при редакцията им. До 31 май включително кандидатите могат да правят промени по подадени вече заявления, без да търпят санкция за закъснение. До 11 юни включително се изчислява санкция за закъсняла редакция по добавените части от заявлението в размер на 1% за всеки работен ден.

Кредити за плодове и зеленчуци

До 30 юни производителите на плодове и зеленчуци кандидатстват за краткосрочни кредити от ДФЗ. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 1,5 % и трябва да бъдат погасени до 30 юни 2022 г. Утвърденият ресурс е 12 млн. лв.

De minimis за реализация на агнешко месо

До 31 май кланиците кандидатстват по de minimis за реализация на българско агнешко месо. Бюджетът по схемата е 1 000 000 лв., а крайният срок за изплащане на помощта е 30 юни. Единичната ставка е 7 лв. за закупено и заклано 1 агне/яре, а изкупната цена е не по-ниска от 5,50 лв./кг живо тегло без ДДС.

Подмярка 4.2 за преработка

17 май е индикативната дата за отваряне на прием по подмярка 4.2 Общият бюджет е в размер на над 387 млн. лв. Проектът на насоките за кандидатстване бяха на обществено обсъждане до 29 април, отделно бе проведено заседание на работна група с експерти от земеделското министерство и бранша.

Подмярка 4.1 за инвестиции

От 19 април до 23 юли тече приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е над 422 млн. лв. Проекти могат да подават земеделски производители, регистрирани като такива най-рано преди 3 години, и да имат стандартен производствен обем от 8000 евро.

Мярка 14 за хуманно отношение

От 8 април до 14 май животновъдите могат да кандидатстват по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“. Те трябва предварително да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ, а образецът, с който се кандидатства, е качен тук.

Застраховане на реколтата от винено грозде

От 17 май до 15 юни е приемът на заявления за финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Могат да кандидатстват гроздопроизводители – физически или юридически лица, както и групи и организации, които трябва вече да са застраховали реколтата си преди подаване на документите.

Кредити за семена и торове

До 30 май стопаните, подали заявления за целеви кредит за закупуване на семена, разсад и торове за производство на зеленчуци, плодове, винени лозя и маслодайна роза, ще получат парите си. Утвърденият ресурс е 12 млн. лв. Лихвата е 1,5 % годишно, а срокът за погасяване е 30 ноември 2021 г. 

Кредити за пчелари

До 30 юни пчеларите с договори по Националната програма по пчеларство кандидатстват за кредити от ДФЗ. Тази година те ще се предоставят с по-нисък годишен лихвен процент от 2,5%.

Съфинансиране на застраховки 

До 30 юли земеделските стопани кандидатстват по схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. За овошки, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Зърнени и маслодайни култури се подпомагат с до 21 лв./ха при застрахователна премия от 60 лв./ха.

Контрол на вредители по картофите

До 14 май се приемат заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи“. Финансовият ресурс е 1,8 млн. лв. До 31 май стопаните трябва да представят отчетни документи, а средствата ще бъдат изплатени до 22 юни 2021 г.

Контрол на доматен миниращ молец

До 15 октомври тече прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец“. Бюджетът е 500 000 лв. Документи за покупка на продукти се отчитат до 29 октомври, а срокът за изплащане на средствата е 15 декември 2021 г.

Подмярка 5.1 за биосигурност

До 5 май тече прием по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Одобреният финансов ресурс е 23,5 млн. лв.

Сертифициране по GLOBAL G.A.P.

До 30 септември се приемат заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBAL G.A.P. Успешно приключилата сертификация се доказва до 30 ноември. Срокът за изплащане на помощта е до 30 работни дни от представяне на документите.