Промените в Наредба 4 за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ са вече обнародвани в брой 21 на Държавен вестник. В ход е и приемът на заявления за Кампания 2021 за директни плащания. Вижте кой има право да кандидатства за подпомагане и какви са новите моменти в периода на преход.

Мярка 10: Нови допустими разходи, но по-строги изисквания

През 2021 г. могат да се изпълняват ангажименти, поети през 2020 г., да се удължават приключили ангажименти ежегодно, но не по-късно от 2022 г., и да се поемат нови ангажименти със следната продължителност:

•    две години по направление „Биологично растениевъдство“ за площи в преход;
•    една година по направление „Биологично растениевъдство“ само за сертифицирани биологични площи;
•    две години по направление „Биологично животновъдство”;
•    една година по направление „Биологично пчеларство“.

Площи, животни и пчелни семейства ще могат да се включат в нови ангажименти през 2021 г., когато периодът на преход е започнал преди края на 2020 г.

За заявени нови площи с трайни насаждения по направление „Биологично растениевъдство“ ще се изискват документи, че не е изтекъл периодът на плододаване по реда на Наредба за базисните цени на трайните насаждения. Такава оценка обаче няма да се иска за трайни насаждения, създадени чрез финансирани проекти по ПРСР. Тя трябва да включва номера на парцелите от ИСАК за заявените нови площи и се дава до 15 юли за годината на кандидатстване.

За площи, животни и пчелни семейства, включени в нови ангажименти през 2021 г., сертификатът или писменото доказателство за съответствие на произведените от тях биопродукти трябва да се предоставят поне веднъж до края на ангажимента.

Променя се съотношението животинска единица (ЖЕ) за хектар постоянно затревени площи (ПЗП) в направление „Биологично растениевъдство“ – от 1 ЖЕ/2 ха на 0,3 ЖЕ/1 ха.

Допустими за заявяване ПЗП по направление „Биологично растениевъдство“ са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение минимум 0,3 ЖЕ/1 ха към началото на Кампания 2021. Животните трябва да са преминали периода на преход към биопроизводство и да фигурират в биорегистъра.

Кандидати по направлението „Биологично животновъдство” получават пълния размер на подпомагането за фуражни култури, с които заедно с ПЗП, декларирани по направление „Биологично животновъдство”, се спазва съотношение от 0,3 ЖЕ/1 ха.

За кандидати, които удължават ангажимента си или поемат нов, има диференцирано плащане за групите на полските култури и ароматните и медицински растения:

•    100% за първите 50 ха;
•    50% в частта над 50 ха до 65 ха;
•    10% в частта над 65 ха.

Вече няма да се подпомагат площи, заявени едновременно по подмерки 11 и 12 за Натура 2000.

Земеделските стопани могат да увеличават броя на животните и размера на площите по направление „Биологично животновъдство“ и пчелните семейства по направление „Биологично пчеларство“, без да поемат нов многогодишен ангажимент.

Определени са и сроковете за предоставяне на задължителните документи от страна на кандидатите с нови ангажименти, поети през 2021 г.

Вижте всички поправки в Наредба 4 за прилагане на агроекологичната мярка ТУК.