От 8 април до 14 май животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР. Заявления ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по местонахождение на животновъдния обект.

Вдигнаха ставките по мярка 14

Заради COVID-19 фермерите трябва предварително да си запазят час за подаване на документите. Това се прави по телефон или електронна поща на съответните областни дирекции.

В рамките на обявения прием земеделските стопани, поели през 2017 г. доброволни петгодишни ангажименти, могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, както и да заявяват нова дейност по мярката, без да поемат нов ангажимент. 

Животновъдите, които кандидатстват за първи път, не поемат многогодишен ангажимент.

Стопаните предварително следва да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ (чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗПЗП). Актуализацията включва информация за мястото и капацитета на обекта. За дребните преживни животни се изисква изрично да е посочено и тяхното предназначение.

Всички постоянни животновъдни обекти, в които се отглеждат едри и дребни преживни животни, трябва да бъдат регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

За проверка на това изискване стопаните следва да предоставят копия на издадените удостоверения при подаване на заявленията за плащане по мярката. 

За временните животновъдни обекти, регистрирани на името на кандидата, в поле „Вид обект“ в системата на БАБХ трябва да бъде изрично посочено „пасище“, за да не се изисква предоставянето на удостоверение по реда на чл. 137.

За телета/малачета е необходимо предоставяне и на съответните кантарни бележки във връзка с определянето на съответната категория за всяко животно. Ако това не бъде направено, животното ще се счита за теле/малаче от категория „над 220 кг.”

Допълнителна информация и образци на изискуемите документи за участие са публикувани ТУК.

Кандидатите, които желаят да актуализират своите данни или заявяват нови животновъдни обекти, трябва да предоставят становище, предварително издадено от БАБХ, във връзка с доказване на достатъчно осигурена свободна площ в животновъдния обект. Изискването е по образец и е част от критериите за допустимост по мярка 14.

Подробните изисквания и наборът документи за плащане по мярката са разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14.