В последния брой на „Държавен вестник“ бяха обнародвани новите текстове в Наредба № 5 за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 г.

Животновъди, не изпускайте срока за пасища под наем без търг

Новото е, че всеки кандидат за подпомагане е длъжен за спазва забраните и ограниченията, разписани в заповедта за обявяване на защитените зони от Натура 2000, както за заявените за подпомагане по мярка12 парцели, така и за всички останали парцели в стопанството му, които попадат в обхвата на защитените зони.

Земеделските стопани не могат да заявяват едновременно за подпомагане една и съща площ по мярка 11 "Биологично земеделие" постоянно затревени площи и мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите"от ПРСР 2014 - 2020 г., с изключение на зони в Натура 2000, за които в заповедта за обявяването им няма забрана за използване на пестициди и минерални торове.

Стопаните, чиито заявени площи попадат в обхвата на защитени зони по Директивата за птиците, спазват всички ограничения в заповедите за управление на съответните зони, но могат да получат компенсаторно плащане само за забраните и ограниченията за селскостопанска дейност в една зона“, е записано в новия текст на наредбата.

Финансовата помощ продължава да се предоставя под формата на ежегодни компенсаторни плащания за хектар, но има обнародвани забрани за:

- премахване на характеристики на ландшафта при използването на земеделските земи като такива;
- за косене на ливади ( до 1 юли, от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли);
- използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство
- употреба на минерални торове и продукти за растителна защита
- използването на пестициди и минерални торове в пасища, ливади, мери, изоставени орни земи и горски територии, освен на разрешените за биологично производство и при епизоотия и епидемия.

Целият текст на наредбата можете да видите тук.