Кандидатстването по мярка 14 за хуманно отношение е до 14 май, а образецът за заявление за подпомагане за Кампания 2021 е публичен.

Какви директни плащания предстоят и какви заявления се приемат през месеца?

По мярката земеделските стопани могат да бъдат компенсирани за направените от тях допълнителни разходи, свързани с отглеждането на едри и дребни преживни животни. Бюджетът на финансовата помощ е 14 032 902 евро. Изискванията и документите са разписани в Наредба 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14. Нейните последни поправки са в сила от 26 февруари 2021 г. и се изразяват в следното:

•    По-високи нива на подпомагане, приложими за Кампания 2021 и след нея, посочени в чл. 8 от Наредба 4;
•    При промяна на обстоятелствата в становището, издадено от директора на съответната областна дирекция на БАБХ, с изключение на броя животни, се прилага становище с отразените промени към заявлението за подпомагане;
•    Заявлението за подпомагане/плащане е по образец, който се одобрява всяка година от изпълнителния директор на ДФЗ и се публикува на страниците на Фонда и на Министерството на земеделието. Отменя се Приложение 4, което съдържа досегашния образец на заявление.

Финансовата помощ за едри преживни животни се дава за осигуряване на не по-малко от 10% над задължителния стандарт за свободна подова площ при индивидуално отглеждане, както и за свободно отглеждане на открито на говеда над 6-месечна възраст и/или биволи за минимум 160 дни годишно, от които 40 дни могат да бъдат на двора на животновъдния обект при осигурен минимум 120 дни за свободно пашуване. Никъде не се уточнява дали направлението има значение.

Друг интересен момент е, че в началото на миналата година беше променена Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. В нея вече се говори за пасищно регистриран животновъден обект по член 137. Любопитно е дали двата нормативни акта са синхронизирани и дали стопанство, което изпълнява условията за един пасищно регистриран животновъден обект по чл. 137, може да кандидатства.