CAP4US

Депутатите в Народното събрание приеха на второ четене промените в Закона за подпомагане на земеделските производители. 

Те имат за цел усъвършенстване на нормативната уредба в областта на директните плащания и развитието на селските райони и постигане на пълно съответствие със съдържанието и целите на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г.
Приемането на промените влезе на скорост в Народното събрание и премина набързо през процедурите за гласуване на първо и второ четене през Комисията по земеделие и в пленарната зала.

Както Агри.БГ писа, народните представители бързаха, тъй като корекциите в нормативната уребда бяха необходими, за да стартира Кампания 2024 по директните плащания. 

През 2023 година кампанията по директните плащания също закъсня и приключи на 21 юли. Както фермерите се шегуваха: “Чертаем по време на жътва”. Съвсем логично би било и Кампания 2024 да бъде удължена, заради забавянето. 

Иначе, ключов момент в промените е формурилането на понятието “активен земеделски стопанин”.

Анализът на резултатите от направените проверки от Държавен фонд „Земеделие“ показва, че прилаганата през кампания 2023 г. дефиниция за „активен земеделски стопанин“ (по начина, по който е определена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.) изключва от подпомагане бенефициенти, които на практика имат достатъчно значима земеделска дейност, като същевременно извършват и други икономически дейности. 

Без да има промяна в политиката в резултат на прилагане на дефиницията, са изключени от подпомагане определени бенефициенти, което ги поставя в неравностойно положение спрямо останалите фермери поради факта, че извършват разнородна дейност. Въпреки многогодишната подкрепа за тези земеделски производители, тази промяна е извън последователността в политиката и гарантирането на правна сигурност, което поставя тези фермерите в неравностойно положение.

За Кампания 2023 г. поради посочените по-горе причини на дефиницията за „активен земеделски стопанин“ към момента не отговарят 152-ма земеделски стопани. Тези бенефициенти извършват земеделска дейност през последните 5 години, като получените от тях директни плащания за този период са в размер над 15,3 млн. евро.

Над 60% от тях са получавали подпомагане и в програмния период 2007-2014 г. Стопанствата на тези кандидати са с площи предимно между 10 ха и 1300 ха и стопанисват приблизително около 14 000 ха земеделска земя. Тези стопани отглеждат също плодове и зеленчуци и близо 2000 животни едър рогат добитък (крави и биволи) и около 2 300 животни дребен рогат добитък (овце и кози).

Част от тези фермери са бенефициенти и по интервенциите за развитие на селските райони и като биологични производители са поели многогодишни ангажименти.

В тази връзка, с цел осигуряване на последователност на политиката на подпомагане и включване към мерките за подпомагане и на земеделски стопани, които извършват и други дейности, е целесъобразно изискването кандидатите, отговарящи на условията за активен фермер, да доказват, че доходите им от селскостопанска дейност съставляват най-малко 1/3 от общия доход на стопанството, да се намали на 10% от него, а изискването да доказват, че годишният размер на директните плащания е минимум 5% от общите приходи, получени от неселскостопански дейности през най-близката данъчна година, за което са налични такива доказателства, да се намали на 2%.

Друга важна за земеделските производители промяна е удължаването на държавната помощ за акциза върху газьола до края на 2026 г.  

Предстои обнародването на Закона в “Държавен вестник”. 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US