Проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ могат да подават земеделски производители, регистрирани като такива най-рано преди 3 години. Те трябва да имат стандартен производствен обем от 8000 евро.

Още за подмярка 4.1

Той се доказва чрез документ за регистрация на обработваеми земи и брой животни в ИСАК, документ да собственост и справка за дейността на агрофирмата през 2020/2021 г. Финансовата подкрепа за един кандидат е от 29 337 до 2 933 700 лв., като за закупуване на земеделска техника максималния размер е до 488 950 лв. За проекти до 1 955 800 лв. процентът на финансиране е до 50 %, а над тази сума - до 35 %. Съществуват варианти при определени условия безвъзмездната помощ да нарасне с от 10 до 25 %. 
Детайлите по подмярка 4.1 бяха разяснени на онлайн среща, организирана от Областния информационен център в Добрич. 

Проектното предложение се изпълнява върху имот, собственост на кандидата. Ако не е собствен, то трябва да са изпълнени редица условия, сред които учредено право на строеж най-малко за 6 години или документ за наем за не по-малко от 6 години. При дейности, свързани с инвестиции в напояването, кандидатът трябва да представи разработен проект от лицензиран инженер, който да е съгласуван с Басейнова дирекция. Земеделският стопанин трябва да е титуляр на разрешителното за ползване на воден обект или водовземане. При проекти за ВЕИ те трябва да са за собствено потребление и мощността на инсталацията да е до 1 MW. При закупуване на земеделска техника трябва да се посочи размерът на земята, за която ще бъде използвана техниката. 

По подмярка 4.1 няма да се финансират проекти, свързани с преструктуриране и конверсия на винени лозя. Изключени са още дейности, свързани с производство и съхранение на тютюн, маслини и зехтин. Недопустими са инвестиции за преработка на първични селскостопански продукти. Няма да се подпомагат самостоятелни проекти да събаряне на стари сгради и производствени съоръжения, както и инвестиции в нематериални активи. 

Продължителността на един проект е до 24 месеца, а за тези, включващи разходи за създаване на трайни насаждения - до 36 месеца от датата на подписването на административния договор. Пълният пакет документи по подмярката е публикуван в ИСУН 2020, на линк: https://eumis2020.government.bg, съобщиха още от ОИЦ-Добрич.