Държавен фонд „Земеделие“ преведе 94 814 655 лева по сметките на 31 520  кандидати по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2020.

ДФЗ преведе 683 млн. лева по СЕПП за Кампания 2020


Подпомагане в размер на 74 115 701 лв. по 13.1 (НР1 – „Компенсационни плащания в планински райони“) получиха 21 617 производители.
 
По подмярка 13.2 (НР2 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“) са разплатени 19 594 395 лв. на 8 985 стопани.
 
По подмярка 13.3 (НР3 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“) 918 кандидати получиха 1 104 558 лв.


Изчисленията на финансовото подпомагане са извършени на базата на ставки, определени в Наредба 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020.  

Изчисленията на финансовата помощ по подмярка 13.1 "Компенсационни плащания в планински райони" за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва:

1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 130 евро на хектар;

2. за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 70 евро на хектар;

3. за частта над 100 ха – левовата равностойност на 30 евро на хектар.

 

Изчисленията на финансовата помощ по подмярка 13.2 "Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения" за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва:

1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 70 евро на хектар;

2. за частта над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 30 евро на хектар;

3. за частта над 100 ха – левовата равностойност на 15 евро на хектар.

 

През 2020 г. беше одобрена нова подмярка НР3. В нея се включват 60 землища, като 57 от тях са отпаднали от обхвата на НР2 след извършеното му предефиниране.

Тези 57 землища обхващат площи, заявявани по НР 2 от 1 039 земеделски стопани, които вече могат да получават подпомагане за тези площи по НР3.

Над 3 600 фермери, извършващи земеделска дейност в отпадналите от НР2 землища, които не попадат в обхвата на НР3, през Кампания 2020 могат да получат преходна помощ в размер от 25 евро/ха.

Размерът на одобрените от ЕК нива на подпомагане за земеделските стопани, попадащи в обхвата на НР3, е съответно:

• до 50,0 ха – 59,15 евро/ха;
• за частта над 50,0 ха – 100,0 ха – 27 евро/ха;
• за частта над 100,0 ха - 13 евро/ха.

Вижте проекта на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2020


Kакто и при оторизациите по Схемата за единно плащане на площ, калкулациите по мярка 13 са извършени след финализиране на процедурата по изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за текущата Кампания 2020.


Окончателното изплащане на подпомагането по мярка 13 за Кампания 2020 г., ще бъде извършено след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“ на базата на подадените възражения.