От 2 февруари до 5 май тече прием по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“.

Браншови организации настояват за повече точки за чувствителни сектори

Със средствата животновъдите ще могат да закупуват или изграждат инсталации и оборудване за дезинфекция, огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата, безопасно съхранение на фуражи и на странични животински продукти, както и да направят инвестиции в санитарната инфраструктура.

Бюджетът по подмярка 5.1 е 23,5 млн. лв.

Приоритет ще имат проектни предложения, които се реализират в землището на населено място, общината или административната област, в която е възникнала епизоотична обстановка. 

С предимство ще са също проектите, които се изпълняват в области с по-висок риск от разпространение на заразни болести, както и според гъстотата на броя отглеждани животни. 

По-голям шанс имат и стопани с животновъдни обекти, засегнати от усложнена епизоотична обстановка, в резултат на която са унищожени част или всички животни в съответния обект. 

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), уточняват от Министерството на земеделието (МЗХГ).