Отглеждане на условно бременни свине-майки- в тази категория спадат свинете-майки от заплождането до 21-ия ден, плюс ритъма за сформиране на групата. Отглеждат се в боксове с всички сухойстойни свине-майки, а в големите ферми в отделни помещения. За условно бременните свине-майки се полагат специални грижи-поддържането на много добра хигиена, осигуряване на спокойствие на животните, температурата,отношението на персонала и т.н. Установено е, че до 5 –ия ден от бременността умират около 30 % от оплодените яйцеклетки и още 11 % до опасването.При свинете около 75% от ембрионите умират до 25-ия ден, главно през пренателния период, до имплантирането им в матката. В съвременното свиневъдство е наложително ранното диагностиране на бремеността с оглед преминаването на свинете от групата на условно бременните в помещения за бременни. В практиката проверката се извършва със специални препарати /светлинни и звукови/ и най-често чрез нерези-пробници. Нерезите се пускат след 1-ия до 24-ия ден от осеменяването на свинете по обслужващата пътека край боксовете ежедневно, в точния определен час, след сутрешното хранене. Ако свинята прояви внимание към пробника, проверява се допълнително чрез натиск в областта на кръстеца за проверяване на „рефлекса на неподвижност”. Апаратите за ранното диагностиране на бременността при свинете са главно ултразвукови. Установяване на бременността с тях се извършва от 30-ия до 35- ия ден след осеменяването. За тези вид категория животни се препоръчва индивидуално отглеждане и хранене, в зависимост от телесното състояние и нуждите за възстановяване. За тази цел в боксовете за групово отглеждане се изграждат индивидуални места за хранене, като на всяка майка се осигурява по 1,8-2,0 кв.м/гл. подова площ.