Микоризата е специфично образование между хифовете на някои гъби и корените на висшите растения. Над 95% от висшите растения могат да образуват микориза, а за някои видове микоризата е условие за тяхното съществуване.Появила се веднъж микоризата оказва своето благоприятно въздействие върху растенията през целия им живот.
Микоризата или гъбокорена покрива като с паяжина корените, сраства се с тях като увеличава многократно техния обем и всмукателната им способност. Хифовете на микоризата в търсенето на вода и хранителни вещества могат да се отдалечат на стотици метри, а теглото им да достигне стотици килограми и дори тонове.

 


Благодарение на тази симбиоза между растенията и гъбите засмукващата способност на коренната система се увеличава 75 -100 пъти. В резултат чрез коренното хранене растенията получават 10-15 пъти повече хранителни елементи, отколкото получават в нормални условия. Това е седем до осем пъти повече от онова, което растенията могат да получат при най-добрите практики и начини на торене. Микоризата не само осигурява многократно повече хранителни вещества на растенията, но и ги балансира по елементи по най-съвършен начин.

 


Благодарение на мощните си ферменти гъбокоренът разлага неразтворимите във вода форми на фосфора, калия и азота, но също така и на медта, цинка и другите микроелементи като ги доставя на растението–приемник. Освен необходимите минерали, микоризата доставя и всичко необходимо за развитието на растенията – витамини, ферменти, биостимулатори, хормони и други биологично активни вещества. Азбучна истина е, че обилното и балансирано хранене има пряко отношение към добивите. Най-важната от практическа гледна точка способност на микоризата е, че доставя необходимата за развитието на растенията вода. Тя действа като мощна водна помпа, прехвърляйки до растението-приемник значителни количества вода, при това от доста големи растояния. И тук не става въпрос за литър-два или за десет литра, а за количества измервани в тонове за един сезон. Ето защо, там където има микориза, растенията никога, никога не изпитват нужда от вода. Това е валидно и за най-засушливите места.

 


В процесите на преваряване на хранителните елементи гъбите отделят не само ферменти, но и различни токсини, които блокират развитието на редица почвени патогени като питиум, фитофтора, фузариум и т.н. обеззаразявайки почвите. Особеност на микоризата е, че тя може да пусне отклонения и да свърже в една обща комуникационна мрежа няколко растения, създавайки изключително сложен механизъм. Този механизъм има пряко отношение към към генеричните функции на растенията. Гъбите също имат полза от симбиозата си с растенията, тъй като по този начин си осигуряват наготово необходимите им за развитието въглеводороди. Благодарение на микоризата ние можем да постигнем:

   • Увеличаване на приема на хранителни вещества и вода от растенията. 

  • По-ранен и едновременен цъфтеж, следователно и по-добри добиви.

  • Намаляване на потребността от поливане и използването на торове 

  • Увеличаване устойчивостта на растенията към различните видове стрес (засушаване, горещини, неравномерно разпределение на валежите, появата на вредители и болести, пресаждане и др.)

  • Блокиране развитието на някои патогенни микроорганизми, нанасящи значителни вреди на реколтата.


Микоризата се свързва с почти всички културни растения в овощарството, зеленчукопроизводството, лозарството, озеленяването, лесовъдството и при полските култури. При последните обаче стои въпроса за икономическата ефективносст от изкуственото й внасяне. Тъй като в природата микоризната симбиоза е спонтанно възникваща връзка, поставя се въпроса защо е необходимо да се заразяват растенията с микоризни гъби по изкуствен начин? Няма ли това да стане от самосебе си? За съжаление интензивнната обработка на земята, нарастващото използване на пестициди, производството на стерилен посадъчен материал силно е намалило броя на живеещите в почвата микоризни гъбички, поради което е необходимо техния брой да се възстановява. И макар, че с микоризата няма да можем да прекратим напълно използването на химическите торове, то те могат да бъдат намалени значително. Ако вземем предвид непрекъснато растящите цени на торовете и ограниченията налагани при употребата на нитрати и пестициди, тогава използването на микоризата става повече от желателно.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Торене на овощните растения с дървесна пепел

Торене на овощните дървета

Торова течност - бързодействащ тор за предсеитбено торене

Оборски тор за възстановяване на почвеното плодородие