Овощните дървета се отглеждат продължително време на едно място, поради което извличат големи количества хранителни вещества от почвата. Получава се едностранно обедняване на почвата на тези вещества, което налага периодично подхранване. За своето нормално развитие овощните дървета се нуждаят от различни хранителни вещества, но от почвата те извличат най-много азот (N), калий (К2О) и фосфор (Р2О5).

От дървесните овощни видове най-много минерални хранителни вещества извлича прасковата, следвана от ябълката, дюлята, сливата и крушата. Нуждите на овощните дървета от хранителни вещества се изменят в зависимост от възрастта. Младите растения се задоволяват с по-малко хранителни вещества от възрастните, встъпили в пълно плододаване. Най-големи са изискванията на застаряващите овощни дървета.

Нуждите на овощните дървета от хранителни вещества се определят най-добре чрез анализ на почви и на растителни части (листа и млади завръзи). При недостатъчно минерално хранене окомерно се установява отслабване на растежа на дърветата и ненормално развитие на плодовете, но то е само ориентировъчно.

Овощните дървета реагират силно на подхранване с азот и доста слабо на торене с фосфор и калий. Едностранчиво торене на овошки с азот обаче води до смущения в растенията, които се отразяват неблагоприятно на добива и качеството на плодовете. Това налага да се тори комбинирано с азотни, фосфорни и калиеви торове.

Норми на торене на овощните дървета

Норми на торене на овошките са в зависимост от възрастта на растенията, особеностите на отделните видове, подложките, силата на растеж и размерите на короните, количеството на плодовия товар, запасеността на почвата с хранителни вещества, осигуреността с вода, типа на насажденията, системата на поддържане на почвената повърхност и др.

При нормално предпосадъчно торене на овошки с оборски тор, фосфорни и калиеви торове, през първите 3-4 години след засаждането овощните растения не се нуждаят от подхранване.

В неторените предпосадъчно млади овощни насаждения растенията се подхранват предимно с 6-8 до 10 гр. N/м2. С такава норма се подхранват и основно торените растения след четвъртата година. При необходимост се дават 6-8 гр. Р2О5 и 8-10 гр. К2О5 на м2. Торовете се разхвърлят кръгово около стъблата на овощните дървета или по цялата редова ивица (в гъстите овощни насаждения).

Плододаващите овощни насаждения се торят ориентировъчно с 12-20 кг N, 8-12 кг Р2О5 и 8-10 кг К2О на декар. През 2-3 години на декар се внасят по 3-5 тона оборски тор.

В гъстите ябълкови насаждения, особено в години с обилно плододаване на дърветата, се тори със завишени торови норми (до 24-25 кг на декар). В зачимените овощни насаждения торовите норми са с около 30% по-високи.

Торенето на овпшките е съобразено с нуждите на овощните насаждения, когато се извършва въз основа на резултати от химичните анализи на почвата или растителните части.

Срокове на торене на овощните дървета

Сроковете на торене на овощните дървета зависят от вида на тора, възрастта на растенията, свойствата и овлажняването на почвата и др.

Оборският тор, фосфорните и калиевите торове се внасят през есента, а азотните торове - на 2 или 3 пъти през годината.

Фосфорните и калиевите торове може да се дават заедно с оборския тор през 2-3 години със завишени торови норми.

При две подхранвания на овощните дървета с азотни торове 2/3 от годишната торова норма се внасят в края на зимата (февруари-март), а 1/3 към края на май - началото на юни. При три подхранвания 1/2 от нормата се внася в края на зимата, 1/4 към края на май - началото на юни и 1/4 през есента. Ако цъфтежът на овощните дърветата е слаб, а растежът е силен, второто подхранване не е необходимо.

Младите овощни дървета се подхранват с азотни торове на два пъти - в началото на пролетта и към средата на май.

От начина на внасяне на торовете зависи достъпът на корените до тях.

Азотните торове, които са лесно подвижни, се разхвърлят по повърхността на почвата и се заравят чрез плитки обработки. Повърхностно се разхвърлят и оборският тор, фосфорните и калиевите торове, но се заорават по-дълбоко с есенната оран, за да достигнат по-близо до корените на овощните дървета.

В овощните насаждения от видове с по-дълбоко разположена коренова система и на по-тежки по механичен състав почви фосфорните и калиевите торове могат да се внасят на дълбочина около 35 см с помощта на машини за дълбоко внасяне на торове.

Минерални торове могат да се внасят и чрез листно торене на овошките. През юни и юли овощните дървета се пръскат няколкократно с 0,1-1,0% разтвор от карбамид, фиксал и др. Пръска се в облачно време или рано сутрин и късно вечер след залез слънце.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Торене на лозята

Листно подхранване

Компостът е алтернатива на основното торене

Торене на овощните растения с дървесна пепел

Биотор от червен калифорнийски червей