Установено е, че при продължително отглеждане на дадена култура на един и същ участък добивите намаляват. Причините за това са цял комплекс от фактори, които най-често се обединяват в 4 групи: биологични, химични, физични и икономически.

Биологични причини за редуване на културите

Редуване на  културитеРазличните технологии на отглеждане на културите създават различни условия за развитие на плевелите. Ето защо повечето от плевелите, се развиват при определени култури, които имат сходен начин на отглеждане. Например ранните пролетни и зимно-пролетните плевели заплевеляват предимно зимните житни посеви, понеже, поникват през есента или рано през пролетта, когато зимните посеви са в началото на развитието си и могат да ти потискат; късните пролетни плевели почти не се срещат е зимните посеви, понеже поникват късно и житните посеви ги потискат; в посевите на късните окопни култури преобладават късните пролетни плевели, понеже поникващите преди сеитбата им ранни пролетни и зимно-пролетни плевели се унищожават с предсеитбените обработки. Ето защо смяната на културите, засявани в дадено поле, създава условия за намаляване на заплеволявтвето. Следователно за да се водим борба с плевелите трябва да се редуват културите, които не се заплевеляват от едни и същи плевели и имат различни технологии за отглеждане.

Голяма част от болестите и неприятелите са строго специализирани към определени култури или група култури. Ето защо повторното засяване на дадена култура на определен участък създава условия за масовото им намножаване, а смяната на културите и на технологиите, прилагани при отглеждането им, допринася за ограничаване на намножаването им. При напояване засяването на междинни култури играе профилактична роля и намалява отрицателното влияние при повторното засяване на дадена култура на един и същ участък. От казаното следва, че трябва да се редуват културите, които не се нападат от едни и същи болести и неприятели.

Химични причини

Културите използват различни количества хранителни вещества от почвата и от различна дълбочина, като едни култури използват повече фосфор (пшеница), други - повече азот (фуражни), трети - повече калий (цвекло), а бобовите обогатяват почвата с азот. Освен това различните култури оставят различно количество коренови и следжътвени остатъци. Ефектът от редуването е винаги по-голям, когато се имат предвид тези особености, понеже по-рационално се използват хранителните вещества от почвата и по-голям е ефектът от торенето.

Физични причини

Културите оказват различно влияние върху физичните свойства на почвата. Културите с по-дълбоко разположена коренова система подобряват аерацията на почвата и черпят влага от по-дълбоките слоеве, а културите с вретеновиден корен създават вертикален дренаж на почвата. Многогодишните треви и културите със слята повърхност по-добре предпазват почвата от ерозия от окопните култури, поради което при тях по-добре се запазват благоприятните физични свойства на почвата. Ето защо трябва да се редуват култури, които оказват различно влияние върху водно-физичните свойства на почвата.

Икономически причини за редуване на културите

Сеитбообращенията трябва да осигуряват правилна организация на територията с оглед на разполагането на културите на най-подходящите им места и съкращаването до минимум на вътрешностопанския транспорт; засяване на всяка култура след най-подходящия предшественик; достатъчно време за подготовка на почвата след прибирането на дадена култура за засяване на следващата култура; прилагане на правилна система за обработка и торене на почвата; прилагане на комплекс от мероприятия за борба с ерозията; повишаване коефициента на използване на земята.