За да предотвратим появата на заразните болести ние трябва да познаваме добре първоизточниците и пътищата за разпространението им.

Но за това се иска познание и опит, които в много случаи пчеларите нямат. Те трябва да знаят, че има първични и вторични източници за разпространението на заразата.


Първоизточник на заразните болести по пчелите и пилото е болният организъм, а след смъртта му неговият труп.

Вторичен източник са всички други пчеларски материали и инвентар - кошери, пити, преградни дъски, върху които са попаднали секрети и изпражнения от боледуващите пчели или части от труповете им.

За разпространението на заразата вътре в кошера най-голяма роля играят пчелите чистачки, а за разпространението в други семейства и пчелини основна причина са пчелите крадци и ръцете и инструментите на пчеларя, както кошерите, питите мед, восъкът, пчелният клей и другият пчеларски инвентар от болни или умрели от заразни болести семейства.

От гореизложеното се вижда, че за разпространението на заразата в пчелина основен дял има и пчеларят, когато не спазва изискванията и не работи с чисти и дезинфекцирани ръце, инструменти и инвентар.

Някои от инструментите, рамкоповдигач, лицева мрежа и пушалка пчеларят използва много често в работата си, а други само когато настъпи моментът за прилагането им.

При преглед на пчелните семейства те употребяват един и същ недезинфекциран рамкоповдигач, целият облепен с пчелен клей, а не индивидуални, които трябва да се намират поставени върху възглавницата под капака на всеки кошер. Малко пчелари редовно почистват и дезинфекцират ръцете си, пушилките и рамкоповдигачите, рядко изпират лицевите мрежи и работни дрехи, които излъчват неприятна миризма и дразнят пчелите.

Повсеместна практика е пчеларите да си услужват с центрофуги, восъкотопилки, восъкопреси, кошери без предварително и последващо да се дезинфекцират. По този начин се разпространяват заразните болести по пчелите.

Не са редки случаите, когато след използване на съдове със сироп или мед и повърхностното им измиване не се прибират в складовите помещения. Това възбужда пчелите и създава условия за кражби и нападения на пчелина. В района на пчелина могат да се видят струпани недензифекцирани кошери или корпуси, пълни с проядени от молци пити от загинали пчелни семейства, до които имат свободен достъп пчелите и всички видове насекоми. Те също са източник на заболявания.

След разширяване на семействата, пчеларите не прибират преградните дъски и отоплителните материали, а ги оставят между кошерите, които също привличат пчелите и са източник на инфекция.

Прилагат се малко грижи за диагностичните площадки. Те не се почистват от трева и умрели ларви и пчели. Не се посипват с пясък. Същото се отнася и за района на пчелите и тоалетните.

В много пчелини наличните складови помещения не са добре оборудвани. Вратите и прозорците не се затварят плътно. Допуска се в тях да се внася недезинфекциран инвентар, неумити центрофуги и тенекии. До тях се намират магазините с резервните плодникови и магазинни пити и рояци от пчели и оси, долетели от цялото населено място. Подовете са им осеяни с умрели оси, пчели и миши изпражнения.

Подценен е и въпросът за чистотата и хигиената на помещенията, в които се центрофугира меда и се съхраняват пълните с него тенекии. В много случаи те не отговарят на съвременните изисквания за модерно пчеларство. Все още често се използват стари модели поцинковани центрофуги, амортизирани цедки, недобре почистени и подходящи съдове за разпечатване на питите и съхраняване на меда. Достъпът на пчели до тях не е ограничен, поради недобре уплътнените врати и прозорци и липса на мрежи.

Не винаги има специално определени площадки за извършване на дезинфекции на инвентара. Липсват отточни канали, съвременни тоалетни и контейнери за отпадъци, които да се затварят добре. По този начин на работа се замърсява района на пчелина и околната среда и се създават условия за разпространение на заразните болести.

Много малко пчелари провеждат в пчелините си през годината редовни профилактични дезинфекции на пчеларския инвентар, които са едни от най-важните хигиенни мерки за опазване на пчелите и пилото от заболяванията АГ, ЕГ, Вр, аскосфероза и други.

Спазвайки строгата лична хигиена и дезинфекцирайки старателно инструментите и инвентара в пчелините си пчеларите ще допринесът за ограничаването и разпространението на заразните болести по пчелите и пилото.
Автор - Наско Кирилов

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Сенотаиниоза

Борба с вароатозата у пчелните семейства

Пчелни килийки - видове