През месец юни започва пашата от ливадите, плевелната растителност, липите, а във високите  райони и от акацията. Пчелните семейства така трябва да бъдат съсредоточени, че да обхванат напълно наличната медоносна раститилност в отделните райони. Пчелите са в най-активно състояние, както за събирането на храна, така и за рамножаване. Това налага пчеларят правилно да използва тази активност на пчелите за получаване на най-добри резултати, без това да се отрази на самите семейства. Една от задачите е да се използва наличната в района паша, както пашата в по-далечни райони чрез подвижното пчеларство са изборът на района, в който да се изкарат кошерите, и самото и изкарване. Подобряването на района трябва да става по няколко показателя, а именно:Състоянието на растителността в него. Растенията, даващи нектар, да са добре развити, с мното листна маса и дебели стъбла, да не са повредени от неприятели, животни или засегнати от болести, и да са добре огрявани от слънцето. Дървесните видове да имат широки корони и много цветни пъпки и да са разположени на южни и северни склонове. Това удължава цъфтежния им период.Почвата да е богата с хранителни вещества и добре да се задържа влагата. По възможност да се избягват бедните, плитки и чакълести почви. При полските културни растения да се подбират поливни площи без плевели.Нивото на подпочвената вода да е високо. За полските райони за него може да се съди по нивото на водата в кладенците, намиращи се в този район.В близост да има голям воден басейн, овлажняващ атмосферния въздух през големите летни горещини и осигуряващ падането на роса през нощите. Наред с района трябва да се избере мястото на временния пчелин. То трябва да е с добро изложение, защитено от ветрове, сухо, оцедливо, достъпно за товарни превозни средства, да не минават през него хора и животни и да е достатъчно по площ за доброто разположение на кошерите. Ако в района на постоянния пчелин има по-добра  поддържаща паша, отколкото в новия район, изкарването на пашата трябва да се извърши непосредствено преди зацъфтяването на основните медоносни растения. Обратно, ако в новия район има добра паша, кошерите може да се настанят в него много преди зацъфтяването им, особено ако това са липи, както и в съседство със сечища, малини и друга горска паша. Преди да се изкарат, кошерите трябва бъдат подготвени и самата подготовка е следната:Укрепване на питите в плодника, магазините и корпусите. Това става най-добре, като се попълнят изцяло с пити, рамките на които имат разделителни. Когато рамките са без разделители, питите трябва да се укрепват с поставени между ушите на рамките дървени трупчета, опрени на релсите.Скрепване на частите на кошера една към друга. Това се постига най-добре с опасването им с метални въжета, стягани със скоби или с манивела. При липса на такива въжета, се използва и горена тел.Осигуряване на добра вентилация чрез поставяне на вентилационните мрежи, с каквито са комплектовани многокорпусните и по-стари модели на дадан-латовите кошери – на покривната възглавница има две мрежи странично от централното отделение с хранилката. При попълнени гнезда и магазини отварянето на дънния вентилационен отвор също осигурява вентилацията  по време на транспортирането на кошерите през ноща.Затваряне на кошерите непосредствено преди товаренето след спиране летежа на пчелите. Това става лесно и бързо, ако на кошерите са мишепредпазителите. Подвижните пластинки се обръщат със сводовете на горе и с тях се затваря целият  вход. При липса на мишепредпазители входовете се затварят с намокрени вестници или дребностъблена трева, като се притискат с прилетната дъска.Самата прилетната дъска се захваща с гвоздеи, ако райбери липсват. Най-добре  е кошерите да се прекарват нощем, да се разтоварят, подредят и тогава де се отворят. До сутринта пчелите са се успокоили, отлитането им става постепенно и те не се разлитат по съседните кошери. При отваряне на светло излитат много повече пчели изведнъж, не могат да се ориентират и масово налитат в чужди кошери. снимка: www.selo.bg