Определяне датата на предстоящото отелване на кравата

Като се знае датата на покриването от бик или на осеменяването на кравата, може да се определи предполагаемата дата на отелване с разлика от 7-10 дни. У нас Костов е разработил формула, чрез която може бързо и точно да се определи датата на следващото отелване. Необходимо е да са известни само денят и месецът, когато е станало последното осеменяване (покриване).

Формулата е следната: O = Д+10/M-3, където:
О са датата и месецът на отелването;
Д е датата на последното осеменяване (покриването от бик);
М - поредното число на месеца, през който е извършено последното осеменяване.

Пример за определяне датата на предстоящото отелване на кравата:

Кравата е осеменена и заплодена на 15 май.

Д+10/ M-3=15+10/5-3 = 25/2

Следователно кравата ще се отели на 25 февруари през следващата година. Цифрата в числителя е денят, а в знаменателя - поредното число на месеца, през който ще стане отелването на кравата.

В числителя на формулата се прибавя 10, когато бременността на кравата е с продължителност 285 дни. Някои особености на храненето, породата и други фактори обаче влияят върху продължителността на бременността. Ако се приеме, че бременността ще продължи 280, а не 285 дни, в числителя трябва да се прибави не 10, а 5.