Ефективността на производството в говедовъдството зависи от оптимизирането на възпроизводството в стадата. Репродуктивните признаци, подлежащи на пряк или индиректен контрол от страна на селекционерите, в най-общ вид са: възраст на първо отелване; характер на отелването и физиологични периоди при лактиращите животни. Под контрол са и някои признаци, свързани със спермопродукцията при биците, но тази информация служи основно за целите на специализираните звена по изкуствено осеменяване. Възрастта на отелване се влияе от различни генетични фактори и фактори на средата. При контрола на този показател като селекционен критерий служи скорозрелостта на всяка порода. Постигането на оптималната възраст за животните при първото отелване изисква да се съобразяваме с целия комплекс от наследствени влияния и влияния на средата. Така например, по-ранното заплождане и отелване на юниците много често е съпроводено с трудни раждания, с по-ниска млечна продуктивност на първа лактация и с недостатъчно телесно развитие на майката и на приплода. При по-късно заплождане се увеличават значително разходите по издръжката на животните. Като се има предвид това, в съвременната селекция този показател се отчита с цел да се установи оптималната от биологичен и икономически аспект възраст. По този начин селекцията косвено направлява икономическата ефективност в говедовъдството в съответствие с конкретната конюнктура на пазара. Характерът на отелване е другият важен репродуктивен признак, обект на селекцията. Трудните отелвания са присъщи на животните от всички породи, но в зависимост от спецификата на продуктивното им направление варира и тяхната честота. Усложненията при раждане водят до намаляване на броя на живородените телета, до влошаване на репродуктивните и продуктивните показатели на кравите, до значителни разходи по допълнително ветеринарно обслужване. Характерът на отелването има ниска онаследяемост, поради което пряка селекция само по този признак не е ефективна. Контролира се комплекс от показатели като: тегло и пол на новороденото; някои екстериорни особености на майката и телето; продължителност на бременността и относителен интензитет на утробен растеж на плода. Редица фактори, както генетични, така и на средата, са свързани с усложненията при отелването. В повечето случаи се наблюдава комбинирано влияние на различните фактори, като например морфологичното несъответствие между размерите на таза на кравата и теглото и телосложението на новороденото. Към факторите на средата се отнасят начинът на отглеждане, количеството и качеството на дажбите, сезонът и годината на отелване и други. Тъй като репродуктивните признаци се характеризират със сложна биологична определеност, успешна селекция може да се прави, като се установят допустимите граници за популацията и чрез подходящи методи се поддържа оптимален баланс между продуктивността и възпроизводството. Практически тази дейност се реализира, като се включват свързаните с репродукцията признаци в системата за контрол нa продуктивните показатели.