Свинете, преминали периода на условна бременност и непоказали признаци на разгоненост се приемат за такива с установена бременност и в тази категория престояват до 110-ия ден от бременността. През това време е наложително периодично пред боксовете да се пуска нерез-пробник за откриване на евентуално разгонени свине-майки. Това са животни, непоказали признаци на разгоненост през периода на условната бременност и тези със скрити аборти в началото на бременността. Такива свине-майки се подлагат на ветеринарно-медицински преглед и ако е необходимо се връщат за заплождане или се бракуват. При тази категория животни се изискват също специални грижи, като трябва да им се осигурят чисти и сухи боксове, спокойствие, да им се осигурява максимални възможности за свободно движение. При новите технологични решения се предвижда бременните свине-майки да се отглеждат групово в боксове с индивидуални места за хранене. За големината на групите не съществува фиксиран регламент. По-малките групи изискват повече първоначални инвестиции, но по-доброто изравняване на животните съдейства за по-бързото изграждане и поддържане на стабилни йерархични отношения, респ. по-голямо спокойствие по време на хранене и отглеждане. За оптимални се приемат групите от 6-12 свине-майки в бокс, с 2/3 твърд под и 2,0-2,2 кв.м/гл. подова площ. Четири дни преди датата на опрасване /средно за групата/, бременните свине се преместват в един и същи ден в „чисти и здрави помещения” /сгради/ във ветеринарен смисъл за опраяване. А за получаването на многоплодни прасила с добре развити и жизнени прасета с висока маса при раждане се обръща специално внимание за правилното хранене на свинете-майки.