Финансов ресурс в размер до 16 000 000 лв. се отпуска по схемата на държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ за 2024 г. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) на свое заседание.

Четете още: Ще има допълнителен прием по помощта за зимни пръскания

Схемата е разработена съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.

Целта на помощта е подкрепа за земеделски стопани, отглеждащи земеделски култури, които по технология на производство изискват напояване, чрез покриване на до 80% от разходите за напояване.

Финансовата подкрепа се предоставя на земеделски стопани – производители на растениевъдна земеделска продукция, които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или регистрирани по реда на Наредба № 22 от  21.12.2016 г. за реда за водене на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн.

Земеделските стопани също така трябва да имат сключен договор за 2024 г. с доставчик на услугата „Доставяне на вода за напояване“.

Максималният интензитет на помощта е до 280 000 евро (547 632 лв.) на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти, като се взема предвид и финансирането по други извънредни помощи, прилагани на основание Временната рамка.

Предстои ДФЗ съвместно с компетентните дирекции в Министерство на земеделието и храните да изготви указания за предоставяне на помощта.