Задължително условие, за да се водите „активен земеделски стопанин” и да получите субсидии за Кампания 2024, е да подадете годишен отчет за 2023 г. към Националния статистически институт (НСИ). Крайният срок е 1 юли.

Четете още: Стартира Кампанията по директни плащания за 2024 г.

Отчет подават както юридическите лица, така и физическите лица, включително земеделските стопани, за осъществяваната от тях стопанска дейност. Важно условие е те да извършват стопанска дейност, т.е. да реализират продукти или услуги на пазара, а не да произвеждат продукти за собствено потребление. 

През 2024 г. НСИ и НАП дават възможност да представите годишния си отчет за дейността за 2023 г. по един от следните начини:

•    По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП);
•    По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП;
•    Чрез формуляри на хартиен носител (за лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, които към момента на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ са с прекратена регистрация или нямат регистрация като едноличен търговец)

 

При проблеми от техническо естество може да се свържете със служители на НСИ на тел. 02 9078444 или да им пишете на e-mail [email protected].

Отчетът, който се попълва от земеделските стопани, се нарича „Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс” (НФ1). 

Годишният отчет за дейността се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл. 29, ал. 3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв. през 2022 г., а също и от физическите лица по чл. 20, ал. 3 от Закона за статистиката, чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2023 г. и ЗДДФЛ.

За статистически цели, земеделските стопани, избрали да се облагат по чл. 29 от ЗДДФЛ и чиито разходи не са документално обосновани, е достатъчно да попълнят Отчета за приходите и разходите (ОПР), като част от ГОД, по следния начин:

• Нормативно признатите разходи се посочват на код 10500 от ОПР;
• Разходите за осигуровки на земеделските стопани (ако има такива) – на код 10320 от ОПР;
• Приходите от продажба на продукция – на код 15110 от ОПР;
• Приходите от финансирания, в т.ч. от правителството – на код 15411.

Лицата, които са осъществявали дейност през отчетната 2023 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, подават декларация (Приложение № 11) в информационната система на НСИ или заедно с годишната данъчна декларация (за лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, които към момента на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ са с прекратена регистрация или нямат регистрация като едноличен търговец) на хартиен носител в съответните териториални структури на НАП или по пощата с известие за доставка (обратна разписка).

Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство, могат да декларират това обстоятелство с декларация (Приложение № 11) единствено в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“), на е-mail или на хартия в съответната териториална структура на НСИ.

Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2023 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността за 2023 г., съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета единствено в ИС „Бизнес статистика“ или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител.