Изборът на място за изграждане на ферма е основният и първи въпрос,който всеки земеделски стопанин следва да реши. .Най-подходящи са местата извън населените места, в близост до постоянно затревени площи,снабдени с питейна вода, включително и от собствени водоизточници.

Задължителен елемент при огледа на мястото за новата ферма е да се отчете наклонът на терена, както и отстоянието на бъдещия обект от естествени водоеми (реки, езера и т.н. във връзка с с опазването им от замърсяване от земеделски източници) и други животновъдни обекти.

Разстоянието между две ферми за отглеждане на едри преживни животни (овце и кози) трябва да бъде не по-малко от 15 метра измерено между сградите за отглеждане на животните.Когато в близост до новия обект има смесена ферма, говедовъдното стопанство трябва да се изгради на разстояние най-малко 100м.Това е разстоянието измерено между оградите на животновъдните обекти.

Разположението на сградите за отглеждане на животните,на съораженията за съхраняване на фуражите и на отделната торова маса, наличието или отсъствието на дворчета зависи от избраната технология на отглеждане.Биологичните особенности на едрите преживни и тяхната устойчивост на сезонните температурни промени позволяват отглеждането им не само в закрити помещения, но и в полуоткрити и олекотени сгради.

В зависимост от производствената насоченост на фермата и нивото на специализация животните могат да с еотглеждат вързано, в затворени помещения, свободно боксово в полуоткрити сгради, свободно боксово на несменяема постеля,пасищно.Хуманното отношение към животните изисква осигуряване на дворчета, ориентирани на юг или югоизток, които не допускат излагане на течение

В тази връзка за предпазване от въздушни течения, стопаните могат да изградят допълнителна стена, да поставят мрежа,да засадят жив плет.Добре е дворчетата да разполагат с мека и твърда настилка.Частта с меката настилка се използва за почивка, а върху твърдия двор се обособява зона за хранене и поене

Важно място при ситуиране на сградите в рамките на обекта е определяне на мястото за изграждане на съоръженията за съхранение на фуражите.В една ферма за отглеждане на едри преживни животни трябва да се обособи помещение(сеновал) за съхранение на грубите фуражи, склад за сочни фуражи (силажовместилище, корено или клубеновместилище) , склад за концентриран фураж.

Друг важен въпрос, който трябва да се обмисли е наличието и разположението на торохранилището.Събирането, съхраняването и в последствие изнасянето на торовата маса е задължително изискване,което фермера трябва да спазва.Размерът на торохранилището зависи и се определя от вида животни,техния брой както и от изискването за съхранение на торовата маса(течна и твърда фракция) в продължение на 4 – 6 месеца.

При проектиране и изграждане на съораженията за съхранение на оборски тор е задължително:

-наличие на торова площадка с непропусклива основа,която не позволява изтичане на течната фракция

- при отглеждане на повече от 5 животински единици, стопанството трябва да разполага с отделни съоражения за съйранение на различните фракции оборски тор ( твърд и течен)

-съораженията за съхранение на отделните фракции тор да са с воводъстойчив под и стени, които не позволяват проникване в почвата или замърсяване на водоизточниците.

-покритието на съораженията за съхранение на тора да бъде непропускливо