В личното стопанство, където не е въведена племенна докумeнтация, при покупката на коза за мляко единствен критерий за нейната продуктивност са външните белези, по които може да се съди спада ли тя към млечното направление. Животното се разделя условно на няколко екстериорни области, всяка от които включва отделни екстериорни части на тялото. Първоначално се извършва оглед на козата като цяло. Тя трябва да изглежда бодра, жизнена и енергична, погледът да е жив, следящ всичко, което става около нея. Тялото трябва да е сухо, с добре изразени стави, успоредни помежду си крайници, широко поставени един спрямо друг. Погледната отпред козата трябва да е с широка постановка на предните крайници, гръдният кош да е добре оформен, коремът – обемист. При оглед на тялото отстрани главата трябва да е фина, поставена на нежна шия, преминаваща към гърба посредством добре изразена холка. Гърбът да е здрав, прав и леко заострен. При оглед на животното отзад крупата трябва да е широка, а задните крайници да са успоредни и на по-голямо разстояние помежду си. Вимето, погледнато отстрани, трябва да е възможно по-обемисто, с ваноподобна форма, изградено от жлезиста тъкан. Цицките трябва да са средно дълги, конусовидни, насочени напред и малко встрани. Погледнато отзад вимето трябва да е с много добре изразени две млечни половини, видимо разделени по дължина една от друга.