обработка на почватаЗеленчуковите култури се отличават с високи изисквания към обработката на почвата, което се дължи на следните техни специфични особености:

  • Някои от зеленчуковите култури имат големи изисквания към плодородието на почвата, тъй като изнасят много хранителни елементи от нея.
  • Семената на редица зеленчукови култури са много дребни, поради което се нуждаят от подходяща обработка на повърхностния слой.
  • Много от зеленчуковите култури формират продуктовата си част в почвата, поради което тя трябва да бъде рохкава и да не представлява препятствие за формирането й.

Начинът на обработка на почвата зависи от типа на профилиране на почвата, от почвено-климатичните условия, от схемите на сеитбообращенията, от заплевелеността и от биологичните изисквания на културата.

При зеленчуковите култури се извършват следните обработки на почвата:

Основна обработка на почвата

Изискванията на растенията към структурата на почвата най-добре се задоволяват от основната обработка, която се извършва чрез дискуване, подравняване, дълбока оран или продълбочаване на орния слой, последвани от култивиране или дискуване.

Дискуване или изораване

Дискуване или изораване се провежда след освобождаване на площта от предшественика. Има за задача да запази почвената влажност и да предизвика развитието на плевелната растителност. Най-добре е да се извършва на дълбочина 10-12 см в началото на август с тежки дискови брани. Пълно унищожаване на плевелната растителност се постига чрез дискуване на почвата два пъти по диагоналите на блока. Изораването се извършва по посока на поливните бразди.

Подравняване

Подравняването е важно мероприятие при отглеждането на зеленчуковите култури на по-големи площи. Осигурява условия за нормална работа на машините при сеитбата, разсаждането, поливането, междуредовата обработка, прибирането на продукцията и др.

Дълбока оран

При нашите почвено-климатични условия е най-добре дълбоката оран да се извършва с обръщателен плуг на дълбочина 25 см за леките глинесто-песъчливи почви и на 30-35 см за по-тежките почви. Провежда се перпендикулярно на поливните бразди. Срокът й се определя от прибирането на предшестващата култура, но най-благоприятен е от 10 август до 15 септември.

Продълбочаване

Продълбочаване се препоръчва за някои култури (тикви, дини, пъпеши). С продълбочаването се създават условия за проникване на кореновата система под твърдия почвен слой за по-добро влагозапасяване, за по-добра аерация на почвата и др. Продълбочаването се извършва през септември-ноември на дълбочина 60-70 см. След дълбоката оран или продълбочаването площите се дискуват или се култивират, за да се предизвика поникване на плевелните семена и да се отстранят неравностите от предшествуващите обработки.

Предсеитбена и предпосадъчна обработка на почвата

При студоустойчивите култури тя се провежда рано напролет, щом почвено-климатичните условия осигуряват нормална работа на машините на полето. Това се отнася особено за зеления грах, лука, морковите и др.

Когато почвата е чиста от плевели, тя се бранува, а когато е заплевена, се култивира на дълбочина 6-8 см.

Срокът на извършването на предсеитбената обработка на почвата при топлолюбивите култури се определя от биологичните им изисквания, типа и механичния състав на почвата, времето на сеитбата или разсаждането и технологичната основа за отглеждане и прибиране на културата.

Профилиране на почвата

Зеленчуковите култури се отглеждат на предварително профилирана почвена повърхност.

Използват се различни почвени профили - лехо-браздови лехи (висока, ниска, нулева) и тирове.

Профилирането на лехи се извършва през есента преди започването на валежите. Площта се набраздява с комбиниран браздооформител. При един ход на машината се оформят три лехи, всяка с ширина 100 см и дълбочина на браздата 25-30 см.

Отглеждането на зеленчуковите култури на висока равна леха отговаря най-добре на изискванията им. Високата равна леха осигурява подходяща дълбочина на рохкавия почвен слой, устойчив и благоприятен воден режим и оптимален топлинен режим на почвата и позволява бързо оттичане на излишната вода при валежи и при поливане чрез дъждуване.

Окончателното оформяне на лехите се извършва с комбиниран лехообразувател.

Междуредова обработка на почвата

С междуредовата обработка на почвата се разрушава почвената кора, създава се по-благоприятен въздушно-газов и воден режим на почвата и се води борба с плевелната растителност.

Броят на междуредовите обработки на почвата се определя в зависимост от културата и насоката на производство.