ранни картофиРанните картофи имат повишени изисквания към почвената и въздушната влажност. При нормални други условия най-високи добиви от ранни картофи се получават, когато през периода на интензивното нарастване на клубените влагата в почвата е между 70 и 80% от ППВ, а относителната влажност на въздуха - 70-75%.

В първите фази от развитието си картофеното растение е по-слабо чувствително към недостига на влага в почвата. Водният запас в майчиния клубен през този период е достатъчен, за да обезпечи нормалното поникване и проникването на кореновата система в по-долните слоеве на почвата, които обикновено са по-добре овлажнени и обезпечени с влага. След поникването и развитието на кореновата система младите растения използват водата от почвата, а запасите от вода в клубена-майка служат като резерв, с който растенията покриват недостига от вода през дневните часове, когато транспирацията е най-голяма.

Новообразуваните клубени също се явяват резервни вместилища за натрупване на вода през нощните часове и при валежи. Този резерв растението използва в критичните моменти на недостиг на влага, за да предпази вегетативните си органи от обезводняване.

Най-голяма нужда от вода ранните картофи имат в периода на интензивно нарастване на клубените, който започва с прекратяване нарастването на храста на височина и тегло. Ето защо познаването на биологичните особености на отглежданите сортове по отношение динамиката на клубенообразуването е от изключително значение за повишаване на добивите от ранните картофи.

В ръцете на опитния градинар поливането на картофите е мощно средство за разкриване и използване възможностите на сортовете за добив и качество на продукцията. Картофите реагират положително на дъждуването и то следва да се предпочита пред гравитачното подаване на водата. Поливната норма на картофите е в пряка зависимост от типа и структурата на почвата и фазата на развитие на ранните картофи. Въпросът с поливането на ранните картофи следва да се решава конкретно, като се имат пред вид физиологичното състояние на растенията и наличието на влага в почвата. На леките и оцедливи почви поливането на ранните картофи в периода на интензивното клубенообразуване се извършва през 6 до 8 дни, а на по-свързаните почви - през 8 до 12 дни. Поливната норма на картофите не бива обаче да превишава 25-30 м3 вода за декар. Преовлажняването на почвата дори само за период от 2-3 дни се отразява неблагоприятно върху процесите на клубенообразуването.