Допустимо е назначаването на втори ръководител на земеделското стопанство, в случаите когато по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ бенефициентите са жени, които ползват отпуск и обезщетение при бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 години. 

Кампания 2024: Какви промени се готвят в обвързаното подпомагане за животни


Той трябва да бъде лице на възраст между 18 и не повече от 40 навършени години (включително), което притежава съответни професионални умения и компетентности.

Това предвиждат изменения в насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ във връзка с одобреното в края на миналата година Шестнадесето изменение на ПРСР 2014-2020. 

В докладa на Елена Иванова, директор на дирекция „Развитие на селските райони“, се казва, че част от бенефициентите по подмярката са млади жени, които в периода на изпълнение на бизнес плана стават майки.

Земеделските стопани-жени, осигурени за общо заболяване и майчинство и придобили общ осигурителен стаж 12 месеца за този риск, имат право на парично обезщетение за бременност, раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, при условие че през съответния период не продължават да упражняват лична трудова дейност в това качество.

Периодът на бременност и раждане е в размер 410 дни, които започват 45 дни преди определения термин, като за първите 135 дни се издават болнични листове.

Освен това Държавен фонд „Земеделие“ е предложил да бъдат извършени промени в условията за изпълнение по процедурата с цел намаляване на административната тежест и актуализиране на необходимите документи при подаване на искания за плащания.