Основните задачи, които стоят за разрешаване от предсеитбената обработка на почвата за пролетните култури, са следните:

  • да се запази водният запас в почвата, натрупан от валежите през есента и зимата;
  • да се подготвят подходящо легло и рохкава повърхност на почвата, за да се осигури дружно никнене на семената;
  • да се очисти почвата от поникналите плевели до момента на сеитбата.

предсеитбената обработка на почвата Когато предсеитбената обработка на почвата за пролетните култури не се извърши навреме и качествено, много от предимствата на основната обработка може да бъдат загубени. Така например след дълбоката оран до пролетта почвата се уляга и се уплътнява на голяма дълбочина. Възстановява се капилярното покачване на водата. Ако не се вземат бързи мерки през пролетта за разрушаване на повърхностните капиляри, влагата се изпарява и натрупаните водни запасихте изразходват по-бързо. За това допринася и гребенистата повърхност на почвата, останала от дълбоката оран, когато не се извършват допълнителни есенни обработки. Благоприятното влияние на основната обработка се намалява от ненавременното унищожаване на плевелната растителност която на разорана почва се развива буйно и изразходва големи количества вода и хранителни вещества.

Пролетната предсеитбена обработка на почвата се извършва в зависимост от почвените и метеорологичните условия. При някои почви уплътняването през зимата е по-малко, например при черноземите, други почви обаче са силно уплътнени - сивите горски, предшествуващата култура. Тя е неразривно свързана с общата система и фактически е продължение на основната обработка, извършена срещу предшественика на пшеницата.

С предсеитбената обработка на почвата се разрешават следните основни задачи:

  • създава се достатъчно дебел, рохкав пласт, чист от плевели, за засяване на семената;
  • осигурява се твърдо легло за семената;
  • осигурява се необходимата влага за поникване на семената.

В зависимост от времето на прибиране предшествениците на есенните култури се разделят на много ранни, ранни и късни.

Предсеитбена обработка на почвата след много ранни предшественици

У нас най-ранни предшественици, след които се засяват есенни култури, са граховата смес, репицата, тритикалето и др. Следжътвеният период до настъпване на времето за сеитба след тези предшественици е 3-4 месеца.

Обработката на почвата след тях започва с лятна оран във възможно най-ранен срок. Всяко закъснение допринася за бързо изсъхване на почвата, влошаване качеството на оранта и намаляване на добивите от пшеницата. Лятната оран се извършва на дълбочина 15-22 см в зависимост от състоянието на почвата. Възприема се такава дълбочина, при която не се образуват буци. Едновременно с оранта се извършва брануване със зъбна или дискова брана за наситняване и заравняване на почвата. По-нататък в зависимост от заплевеляването почвата се култивира или дискува на дълбочина 6-8 см. С култиватора се разрушава почвената кора и се унищожават наскоро поникналите плевели. Едновременно с култивирането се извършва брануване, за да се заравни почвената повърхност и да се намали изпарението. Ако поникнат многогодишни плевели, култивирането се удълбочава или се извършва плитка оран с брануване. До настъпване на времето на сеитба, ако валежите са малко и почвата не може да улегне, се извършва предсеитбено валиране с назъбен валяк.

Предсеитбена обработка на почвата след средно ранни предшественици

От средно ранните предшественици по-големи площи заемат фасулът, ленът и др. Времето за прибиране на тези култури съвпада най-често със засушаванията у нас. Обработката на почвата започва също веднага с лятна оран. Дълбочината на оранта се определя в зависимост от степента на засушаването. Когато почвата е суха, при оранта се кърти на буци, затова дълбочината не трябва да бъде по-голяма от 10-14 см. Ако почвата е чиста от плевели, тази обработка може да се извърши с дисков плуг или при по-леки почви - с дискови брани. При летни валежи дълбочината може да се увеличи до 16-18 см, а при силно заплевелените почви - и до 20 см. Едновременно с оранта се извършва брануване със зъбни или дискови брани. До сеитбата обработката е същата както след най-ранните предшественици.

Предсеитбена обработка на почвата след късни предшественици

По-голяма част от късните предшественици освобождават полето непосредствено преди сеитбата. Към тази група принадлежат най-широко разпространените култури - царевица, слънчоглед, цвекло, памук, соя и др. Дори памукът се прибира много по-късно, след като е започнала сеитбата на есенните култури. Следователно, времето за предсеитбена обработка на почвата е много малко. Това създава сериозни затруднения - не може да се изчакат валежите, за да се извършва обработката при най-благоприятна влажност, няма време за улягане на почвата след по-дълбока оран и др.

Плитката обработка има и това предимство, че се извършва по-лесно, с по-малък разход на теглителна сила, оръдията имат по-голяма работна ширина и по-висока производителност, което осигурява извършване на работата в съкратена срокове с по-малко производствени разходи.

Установено е, че пшеницата, засята след плитка обработка, понякога страда през пролетта от недостатъчно хранене с азот и фосфор. Затова се препоръчва винаги плитката обработка да бъде съпроводена с азотно и фосфорно торене. Същият ефект може да се получи, когато предшественикът е торен с оборски тор и суперфосфат, внесен преди основната обработка.

Плитката обработка дава по-лоши резултати, когато основната обработка срещу предшественика е извършена плитко или без обръщане на почвения пласт. В такъв случай предсеитбената оран за есенните посеви трябва да се извърши на по-голяма дълбочина (18-20 см).

При навреме проведена основна обработка на предшественика разликата в добивите в полза на плитката обработка в сравнение с дълбоката е толкова по-голяма, колкото по-късно се прибира предшественикът, колкото по-суха е почвата в момента на обработката и колкото по едри буци се образуват при оранта.

По какъв начин ще се извърша предсеитбената обработка на почвата след късни предшественици, зависи от конкретните условия. На суха почва обработката е плитка, извършва се с обикновен, плуг, тежки дискови брани или дисков плуг на дълбочина 8-12 см. Когато има подходяща влажност и почвата е силно заплевелена, предсеитбената оран може да се извърши и по-дълбоко, но да не се кърти на буци. С оранта се извършват брануване и валиране за наситняване и за улягане на орния пласт.

При поливни условия предсеитбената обработка се състои винаги, в оран на по-голяма дълбочина, над 15-20 см. Когато почвата е суха, предварително се полива и след това се провежда оранта.

При повърхностно напояване се използуват поливните бразди, останали от предшественика. Поливката може да се извърши и преди прибирането на предшественика.

Обработка на почвата на стърнище

Често пъти се налага да се засява пшеница след пшеница или след друга житна култура. Предсеитбената обработка на стърнището е същата както след най-ранните предшественици. Сега се препоръчва предварително изгаряне на стърнището.