Какво трябва да се има в предвид при избора на хербициди?

При химичната борба с плевелите трябва правилно да се направи преди всичко изборът на хербициди, които в определени дози да са безвредни за културното растение и ефикасни срещу преобладаващите плевели. За да не се допусне повреждане на културното растение, необходимо е да се знае на каква основа е селективността (избирателността) на хербицида към културата - физиологична, физична или биологична.

При избора на хербициди също трябва да се имат в предвид:

  • фазата на развитие и състоянието на културата и на плевелите;
  • метеорологичните условия - почвена и въздушна влажност, температури и валежи.

За почвените хербициди са важни и почвеният тип (лек, среден и тежък), (физико-химичните свойства на почвата, съдържанието на хумус (органично вещество) в нея, качеството на обработките, торенето, поливния режим и др.

За правилния избор на почвени хербициди трябва да се познават степента на заплевеляване и видовият състав на плевелите. Те се определят чрез картиране на площите при отглеждането на предходната култура. Винаги трябва да се имат в предвид и компенсационните процеси, т. е. увеличаването на количеството на устойчивите плевели, които се настаняват на мястото на чувствителните към прилаганите почвени хербициди. Оттук се налага необходимостта в зеленчуковите градини освен сеитбообращение на културите да се извършва и редуване (смяна) на хербицидите и хербицидните смеси с различни действие срещу отделните плевели.

Защо трябва да се въведе интегрирана борба с плевелите?

През последните десетилетия в борбата с плевелите беше отбелязан огромен напредък на базата на разширяването и усъвършенстването на химичната борба, на по-интензивното торене и прилагането на специализирана селскостопанска техника, с което се извършиха съществени изменения в агротехниката на отглежданите зеленчукови култури. Създадоха се условия за рязко намаляване или пълно отпадане на ръчния труд и възможности за тесноредово или ленточно отглеждане на редица култури - зелен грах, зелен фасул, пипер, лук, моркови, праз и др.

Въвеждането на химичната борба с плевелите в зеленчукопроизводството обаче поставя за решаване някои други въпроси:

  • установяване на хербициди, безопасни за културите и безвредни за човека, полезните животни и микроорганизмите;
  • предотвратяване на натрупването им в растенията, почвата и природ­ната среда;
  • поддържане на високо почвено плодородие и др.

Успешното решаване на тези въпроси може да се извърши, чрез внедряване на интегрираната борба, т. е. чрез правилното прилагане на химичните средства и съчетаването им с агротехническите, механичните и предпазните мерки за борба с плевелите. Световният опит показва, че възможностите за биологична борба с плевелите все още са малки.